Радно вријеме за празник 21.11.

Град Приједор
Градоначелник

Број: 02-32 -24/19
Датум: 18.11.2019. године


На основу члана 5. тачка 3. Закона о празницима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 43/07), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града Приједора ("Службени гласник Града Приједора", број: 12/17), Градоначелник Приједора, д о н о с и

З А К Љ У Ч А К
о радном времену на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. новембар 2019. године


1.

У четвртак 21. новембра 2019. године, на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (републички празник), здравствене установе, предузећа за снабдијевање водом, електричном енергијом, превоз путника и ватрогасна јединица, дужни су да организују рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихових основних дјелатности, неопходних за пружање услуга грађанима.

2.

Ради задовољења неопходних потреба грађана за снабдијевање основним животним артиклима и другим потребама, у четвртак 21. новембра 2019. године могу да раде продавнице са прехрамбеном робом, меснице, цвјећаре и рибарнице у времену од 07,00 до 12,00 часова.

3.

Апотеке, продавнице погребне опреме, бензинске пумпе, субјекти који се баве дјелатностима производње и продаје хљеба, пецива, свјеже тјестенине, кондиторских производа и колача, драгстори, ветеринарске амбуланте и угоститељски објекти могу радити редовно радно вријеме за вријеме трајања републичког празника.

4.

Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику Града Приједора.


Градоначелник

Миленко Ђаковић

Назад