ИСО стандард


БАС ЕН ИСО 9001:2015

ИСО 9001 је међународни стандард који дефинише захтјеве за систем управљања квалитетом (QМС). Организације користе стандард да покажу способност да досљедно обезбјеђују производе и услуге који задовољавају корисника и испуњавју захтјеве у складу са законским одредбама. То је најпопуларнији стандард у ИСО 9000 серији и представља темељ за успотстављање интегрисаног система квалитета. ИСО 9001, први пут је објављен 1987. године од стране Међународне организације за стандардизацију (ИСО).

Град Приједор је међу првим управа увео овај стандарда 2008. године. Тада је уведен стандард ИСО 9001:2000. Наравно, подразумјева се да је у каснијим промијенама и допунама стандарда наша управа слиједила трендове те уводила измјене и то 2008, потом 2015, у складу са одлукамма Међународног института за стандардизацију ИСО.

Стандард по којем поступамо посједујемо већ 10 година. Сви сегементи у орагизационом смислу су ипуњени, те се може рећи да ми захтјеве стандрда користимо као водиче ка испуњењу захтјева грађана и препознавању потреба за даљим унапређењем услуга.

Стандард за нас значи слиједеће:

- испуњавање захтјева грађана и усредсређеност на квалитет услуге
- побољшање задовољства свих корсиника услуга
- утврђивање визије дугорочног развоја организације и њена мисија
- побољшање пословања нарочито са оним корисницима за које је поседовање сертификата тако рећи императив или како се популарно каже „муст хаве“
- побољшање функционисања цијеле организације, повећање ефикасности и сагледавање свих процеса и њихови аспеката
- интеграција процеса
- развијање професионалне културе и повећања морала запослених
- јасно дефинисање права, обавеза и овлашћења власника процеса, односно запослених
- повећање компетентности запослених и њихово стално напредовање и усавршавање
- постизање међународно признатог квалитета као једног од потенцијалних предуслова за кандидовање пројеката у међународним оквирима

Стандард није закон, већ споразум или најбоља пракса коју организација може да добровољно примењује. Стандард одражава висок ниво професионализма. Систем управљања квалитетом је алат са којим организација може да утврди како се може да задовољи захтјеве својих грађана и друге заинтересоване стране које су укључене у њеним активностима. ИСО стандард се може примјенити на сваку организацију без обзира на њену величину и дјелатност.

Дакле, већ је речено да је ревизија стандарда ИСО 9001 извршена 2015. године. Заинтересованим странама остављен је период од 3 године да своје пословање усагласе са новом ревизијом стандарда, односно закључно са септембром 2018. године.. Може се слободно рећи да је стандард имао поприличне промјене које се нарочито могу уочити на први поглед. Оно што је јако важно јесте да је смањен број обавезних процедура, док је акценат стављен на записе.

Највеће новине односе се на слиједеће:

- Нема више превентивних мера, већ је сам стандард превентивна мера.
- Потпуно укључивање највишег руководства.
- Нове дефиниције контекста, ризика и прилика, документованих информација и др.
- Контекст организације – опис свих екстерних и интерних учесника и заинтересованих страна, које имају или могу имати утицај на рад Градске Управе.

Основни принципи менаџмента квалитетом према стандарду ИСО 9001 су сљедећи:

1. усредсређеност на корисника – Организација мора да утврђује захтјеве заинтересованих страна и утврђује интерна и екстерна питања релевантна за њену сврху.
2. лидерство – подразумјева већу одговорност руководства
3. ангажовање људи – акценат је стављен на запослене који представљају срж сваке организације
4. процесни приступ – подразумјева приступ ПДЦА (план, до, цхецк, ацт)
5. побољшавање – подразумева континуирано побољшавање организације
6. доношење одлуке на основу чињеница – одлуке се доносе на основу детаљних анализа
7. менаџмент међусобним односима – планирање, интеграција и развој