Грађевинско земљиште

Зоне грађевинског земљишта
Прописи
Назив прописаСлужбени гласник
01. ЗАКОН О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕЊУ Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15, 3/16, 84/19
02. ЗАКОН О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТАСлужбени гласник Републике Српске бр. 62/18 и 93/22
03. ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, пречишћени текстСлужбени гласник Републике Српске бр. 34/14
04. УРЕДБА О УСЛОВИМА, ОБРАЧУНУ И ПЛАЋАЊУ НАКНАДЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУСлужбени гласник Републике Српске бр. 97/13
05. ОДЛУКА О УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУСлужбени гласник Града Приједор бр. 6/14 и 7/22
06. ПРОГРАМ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2024. ГОДИНУСлужбени гласник Града Приједор бр. 3/24
07. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ВИСИНЕ РЕНТЕ У 2024. ГОДИНИСлужбени гласник Града Приједор бр. 3/24
08. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА Г.Г.З. ЗА 2024. ГОДИНУСлужбени гласник Града Приједор бр. 3/24
09.ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНИХ ЈЕДИНИЧНИХ ЦИЈЕНА РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУТУРЕ И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНАСлужбени гласник Града Приједор бр. 3/24
10. ОДЛУКА О ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2024. ГОДИНУСлужбени гласник Града Приједор бр. 3/24
11. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГГЗ ЗА 2024. ГОДИНУСлужбени гласник Града Приједор бр. 3/24
12. ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТАСлужбени гласник Републике Српске бр. 93/22
Накнаде

Накнаде

А.НАЧИН ОБРАЧУНА НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА:
Накнада за уређење градског грађевинског земњишта обрачунава се зависно о томе да ли се локација на којој се гради објекат налази у обухвату спроведбеног документа просторног уређења који је у примјени или на подручју за које није донесен такав документ просторног уређења.

а) Обрачун за локације у обухвату спроведбеног документа просторног уређења

За обрачун се користи табела обрачуна из Прилога 3 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту ("Сл.гласник Града Приједор" бр. 6/14 и 7/22) са унесеном базном цијеном - висином трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2024. год. одређена у табели члана 2. Одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта ("Сл.гласник Града Приједор" бр. 3/24). Базна цијена и табела обрачуна су јединствени за сваки спроведбени документ просторног уређења.

б) Обрачун за локације изван обухвата спроведбеног документа просторног уређења

За обрачун се користи табела обрачуна из Прилога 3 Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту ("Сл.гласник Града Приједор" бр.6/14) се унесеном просјечном јединичном цијеном уређења градског грађевинског земљишта, одређена у табели члана 2. Одлуке, а која за 2024. год. износи 48,00 КМ/м2 корисне површине новопланираног објекта.

Б) НАЧИН ОБРАЧУНА РЕНТЕ

Рента се обрачунава као производ корисне површине новопланираног објекта и процентуалног учешћа основице за обрачун у 2024. год.. Основица за израчунавање висине ренте код изградње, доградње и надоградње постојећих објеката у 2024. год. утврђена је на основу просјечне, коначне грађевинске цијене једног квадратног метра корисне површине стамбеног и пословног простора за подручје Града Приједор, а она је одређена на основу предрачуна радова из главних пројеката за издате грађевинске дозволе из претходне године, што је садржано у Одлуци о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2024. години ("Службени гласник Града Приједор" бр. 3/24). Основица за обрачун ренте у 2024. год. износи 1078,16 КМ/м2. Према члану 3. исте Одлуке висина ренте утврђује се у проценту за поједине зоне од просјечне коначне грађевинске цијене из члана 2. Одлуке, и то како слиједи:

ЗонаПроценатКМ/м2
1. зона6%64,69
2. зона5%53,91
3. зона4%43,13
4. зона3%32,34
5. зона2%21,56
6. зона1% 10,78


Ц) НАЧИН ОБРАЧУНА НАКНАДЕ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ

Према члану 11. Закона о легализацији бесправно изграђених објеката "Службени гласник Републике Српске" број: 62/18) инвеститор односно власник објекта који је предмет легализације дужан је да плати накнаду за уређење градског грађевинског земљшта и ренту која се обрачунава на горе наведени начин (под А и Б)
1) Ако инвеститор, односно власник бесправног објекта захтјев за легализацију не поднесе у року од шест мјесеци рачунајући од дана ступања на снагу овог закона, осим наведене накнаде плаћа и накнаду за легализацију која износи 20% од обрачунатог износа накнада из става 1. члана 11. Закона.
2) У случају кад је предмет легализације објекат за који се у складу са Законом о уређењу простора и грађењу не обрачунава накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента, накнада за легализцију износи 2% од предрачунске вриједности тог објекта, израчуната на основу предмјера и предрачун свих радова из главног пројекта.
3) За привремено задржавање објеката инвеститор плаћа накнаду која износи 35% од накнада обрачунатих у складу са чланом 11. овог закона.

НАПОМЕНА:
- За пољопривредно земљиште које је документом просторног уређења одређено као грађевинско земљиште за које инвеститор плаћа накнаду за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе у складу са посебним прописом, трошкови ренте умањују се за износ плаћене накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта .
- Инвеститори објеката који се граде и легализују на осталом грађевинском земљишту не плаћају накнаду за уређење градског грађевинског земљишта.
- Инвеститор линијских објеката комуналне и јавне инфраструктуре не плаћа накнаду за уређење градског грађевинског земљишта и ренту.
Олакшице и подстицаји