Одјељење са саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове

Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове

Начелник Oдјељења: / в.д. начелника Одјељења: АЛЕКСАНДАР ШОБОТ, мастер инжењер геодезије
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-180
052/245-184

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове обављају се стручни и управни послови који се односе на: организацију и начин обављања јавног саобраћаја на територији Града, обезбјеђење услова за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, обезбјеђивање организационих, материјалних и других услова за изградњу и одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, обављање послова за потребе комуналних дјелатности, издавање еколошких дозвола и обиљежавање еколошких датума, стамбену политику (примјена закона из стамбене области, планирање, изградња и одржавање зграда), успостављање, евидентирање промјене и вођење евиденције о цјелокупној непокретној имовини Града (грађевинско земљиште, све врсте грађевинских објеката и дијелова објеката - пословни простори, станови, гараже и др.), достављање Пореској управи Републике Српске података о пописаној имовини Града, сарадња са надлежним правобранилаштвом или лицем овлашћеним за заступање Града, ради предузимања свих законом прописаних радњи пред судовима и другим државним органима у циљу заштите права и интереса Града у овој области, предузимање свих радњи ради пописа непокретне имовине Града у складу са одговарајућим законима, стандардима и препорукама Главне ревизијске службе Републике Српске; сачињавање извјештаја о укњижби имовине Града и сарадња по том питању са Стручном службом градоначелника - Одсјек за имовинске послове и Одјељењем за финансије; обавља послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за имовинско-стамбене послове
Шеф Oдсјека: Нада Грубан, дипл.правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-189
052/245-184
Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине
Шеф Oдсјека: Бранко Шврака, дипл. инг. саобраћаја
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-187
052/245-184
Одсјек за саобраћај
Шеф Oдсјека: Александар Јефтић, магистар техничких наука из области саобраћаја
Светосавска 27, 79102 Приједор
052/231-010
052/245-184