Одјељење за привреду и предузетништво

Одјељење за привреду и предузетништво

Начелник Oдјељења: в. д. РАДЕ РОСИЋ, дипл. економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-140
052/245-139

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за привреду и предузетништво обављају се стручни и управни послови који се односе на студијске и аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина и снабдијевање, угоститељство, саобраћај и везе), подстицање развоја институција за развој и унапређење предузетништва - занатства, малих и средњих предузећа, развоја занатско-предузетничке дјелатности, спровођење политике и стратегије развоја, подстицање политике улагања у домаћа предузећа, те стварање услова за довођење страних инвеститора, економско социјалне ревитализације села и сеоске инфраструктуре, обавља и послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за привреду
Шеф Oдсјека: Небојша Савановић, мастер економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-143
052/245-139
Одсјек за управно-правне послове и предузетништво
Шеф Oдсјека: Жељко Граховац, дипл. инг. организације рада
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-142
052/245-139