Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу

Начелник Oдјељења: ЈАСМИНКА МУРСЕЛОВИЋ, дипл. правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-150
052/245-149

НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одјељења за општу управу обављају се стручни и управни послови који се односе на:
грађанска стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.), вођење матичних књига рођених, вјенчаних и умрлих и књига држављана, бирачке спискове, послове пријемне канцеларије (писарница), архиве, инфо-пулта, овјере потписа, преписа и рукописа, организација рада мјесних канцеларија и надзор над њиховим радом, издавање увјерења из јавних регистара (матичних књига), као и нормативно-правни послови (припрема нацрта одлука и других аката из надлежности Одјељења, послове из области управљања интегрисаним развојем Града из дјелокруга рада Одјељења и други послови управе који нису у надлежности других одјељења Градске управе.

ОДСЈЕЦИ
Одсјек за пријемну канцеларију и област грађанских стања
Шеф Oдсјека: Суада Колонић, дипл. правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-152
052/245-149
Одсјек за управно-правне послове,писарницу Градске управе и правну помоћ грађанима
Шеф Oдсјека: Катарина Макањић, дипл.правник
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-152
052/245-149