Одсјек Комуналне полиције

Одсјек Комуналне полиције

Шеф Одсјека: НЕМАЊА КОС, дипл. економиста
Светосавска 27, 79102 Приједор
052/216-988
052/216-988
НАДЛЕЖНОСТИ
У надлежности Одсјека Комуналне полиције обављају се послови комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона, одлука Скупштине Града, других прописа и општих аката Града из области комуналних и других дјелатности утврђених посебним законом.
У складу са одредбама члана 9. Закона о комуналној полицији (Сл.гласник РС бр. 28 / 13), Комунална полиција врши надзор над:
- одржавањем, уређењем, употребом и заштитом комуналних објеката и уређаја
- одржавањем и заштитом јавних површина и дрвореда
- одржавањем културних, историјских и националних спомен обиљежја
- постављањем назива фирми, натписа и реклама
- одржавањем гробља и мезарја
- одржавањем дворишта, паркинг простора, башта, привремених објеката, као и других објеката и површина које су од утицаја на изглед и уређење града и других насељених мјеста на подручју града (Омарска, Козарац, Љубија)
- одржавањем јавне водоводне мреже, јавних излива (јавних чесми и вањских хидраната) и фонтана
- одржавањем јавне канализационе мреже, јавних < WC > те септичких и осочних јама
- одржавањем и заштитом корита, обала ријека и других водених површина на подрчју града
- одржавањем вањских ограда и рукохвата (мостови, јавна степеништа и др.)
- одржавањем чистоће на јавним површинама, одвозом кућних отпадака у другог комуналног отпада
- постављањем и одржавањем посуда (контејнера) и уличних корпи за отпатке
- одржавањем јавних депонија, те контролом одвожења, уништавања и прераде отпадака
- обиљежавањем улица, тргова и зграда
- заузимањем јавних површина за продају роба и продају робе ван простора или мјеста одређеног за продају те врсте робе
- примјеном одредби општинске Одлуке о условима и начину извођења концерата, јавних манифестација, те коришћење музичке опреме у објектима и ван њих
- начином истицања државних и ентитетских застава
- одржавањем јавне топловодне мреже
- одржавањем јавне гасоводне мреже
- одржавањем пијаца и пијачних простора (зекене, бувље, мјешивоите и др.)
- одржавањем јавних саобраћајних површина (плочника, тргова, јавних саобраћајнице и др.) као и одржавањем јавне расвјете
- вршењем погребне дјелатности
- вршењем димњачарске дјелатности
- вршењем одржавања и опремања јавних површина
- вршењем одржавања спортских објеката, кампова, купалишта и излетишта
- вршењем одржавања средстава и објеката јавног превоза лица у градском и приградском превозу (аутобуси, трамваји, тролејбуси, такси превоз и стајалишта, жичаре, успињаче, градски и приградски терминали за превоз)
- вршењем уклањања старих и других предмета са јавних површина, ако су исти остављени противно прописима општине
- одржавањем зграда, фасада и кровова
- обиљежавањем мјеста гдје се врше радови на комуналним уређајима (шахтови, канали, бунари и сл)
- придржавањем кућног реда у зградама
- условима и начином држања домаћих животиња (осим паса и мачака)
- контролом радног времена у складу са Законом о државним празницима РС и Одлуком Скупштине града Приједор
- условима и начину прекопавања јавних површрина
- условима и начину постављања, изградње и уклањања објеката привременог карактера на подручју града Приједор
- другим пословима из области комуналне дјелатности који су утврђени важећим прописима (законом и одлукама Скупштине града)