< GIS > Апликација Градске управе Града Приједора

Градска управа Града Приједора води активности на увођењу < GIS-a > Градске управе Града Приједора.

Реализована је < I > фаза < GIS-a > Градске управе Града Приједора и то из области планирања и уређења простора. За потребе ових и сродних области креирана је < web GIS > мапа.

< Web GIS > мапа садржи интегрисане сервисе (слојеве), сервиси садрже подслојеве. Одређени слојеви укључени су при стартовању апликације. Сви слојеви се укључују и искључују по потреби.

Путем слојева < web GIS > мапе: административних јединица (насељена мјеста, дијелови насељених мјеста), обухвата усвојених докумената просторног уређења и докумената просторног уређења у изради, намјене простора према стратешким документима (Просторни план општине Приједор 2008-2018, Просторни план подручја посебне намјене Нацинални парк „Козара“, Урбанистички план Приједора 2012-2032), грађевинских и заштићених зона, ортофото плана територије града Приједора из 2007. године, текстуалних и графичких прилога појединачних докумената, грађанима и другим корисницима омогућен увид у планска рјешења у обухвату одређених докумената стратешког и спроведбеног нивоа те у основне податке о документима који су у изради, као и приказ различитих захтјева који су ријешени у Одјељењу за просторно уређење.

У сарадњи са ИНОВА
ГИС мапа


НАПОМЕНА:
Подаци презентовани на овом линку су неформалног карактера и као такви се не могу сматрати службеним подацима