Одсјек за цивилну заштиту

Одсјек за цивилну заштиту

Шеф Одсјекa: МИРОСЛАВ КРНЕТА, проф. одбране и заштите
Бранислава Нушића 19, 79102 Приједор
052/231-812
052/231-339
НАДЛЕЖНОСТИ
У Одсјеку за цивилну заштиту обављају се послови који се односе на: планирање, припремање и спровођења мјера и активности на заштити и спасавању становништва од елементарних непогода, координацију при успостављању, изради и реализацији Програма за смањење ризика од елемнтарних непогода и друге несреће, спасавање и пружање помоћи кроз организовање цивилне заштите, као превентивне и оперативне активности које се предузимају у циљу спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине, предузимање мјера и активности на ублажавању и отклањању непосредних посљедица усљед елементарних непогода и других несрећа и стварање неопходних услова за живот људи на угроженом подручју, организовање, опремање и оспособљавање снага заштите и спасавања локалних органа управе, привредних друштава и других правних лица и предузетника за заштиту и спасавање, организовање и оспособљавање грађана за све видове заштите, управљање, руковођење и координација субјектима и снагама система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, пружање, тражење помоћи и сарадња са другим земљама и међународним организацијама.

У оквиру овог Одсјека обављају се стручни, управни и други послови и задаци као што су:
- Израђује Процјену угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,
- Израђује Програм развоја цивилне заштите у систему заштите и спасавања,
- Израђује План заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге несреће,
- Израђује Оперативне планове заштите по различитим сегментима опасности,
- Припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите,
- Организовање, праћење и реализација обуке грађана из области личне, узајамне и колективне заштите у сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације,
- Организовање и координација спровођења мјера цивилне заштите, предлагање програма самосталних вјежби и израда елабората за извођење вјежби цивилне заштите, органа управе, привредних друштава и других субјеката,
- Вођење евиденције припадника цивилне заштите и њихово распоређивање у јединице цивилне заштите и за повјеренике цивилне заштите,
- Вођење евиденције материјалних средстава грађана, привредних друштава, организација и служби која се могу ставити у функцију цивилне заштите,
- Учествовање у набавци средстава и опреме цивилне заштите за потребе јединица и грађана и старање о њиховој исправности, ускладиштењу и чувању,
- Давање стручних упутстава грађанима, привредним друштвима и другим правним лицима по питањима цивилне заштите,
- Подношење редовних извјештаја о раду градоначелнику,
- Подношење полугодишњих и годишњих извјештаја о раду директору Републичке управе ЦЗ,
- Прикупљање података, вођење евиденција, организација и координација послова деминирања и уништавања неексплодираних убојних средстава,
- Организовање послова осматрања, обавјештавања и узбуњивања,
- Координација дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спашавање у случају природних и других несрећа,
- Вођење прописаних евиденција и вршење других послова из области цивилне заштите, у складу са законом, другим прописима и општим актима.