О Скупштини

Скупштина Града Приједора

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052/245-122
052/245-127


ПРИМ.ДР. АЗРА ПАШАЛИЋ

ПРИМ.ДР. АЗРА ПАШАЛИЋ

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052-245-122
052-245-127

Основну школу и гимназију завршила је у Приједору гдје је и родјена 17.09.1947.године.
Медицински факултет завршила у Београду 1975. године а специјализацију педијатрије у Београду и Сарајеву 1984.године.До почетка рата радила у Дому здравља Приједор као педијатар и начелник Дјечијег и школског диспанзера.
Током рата била је избјеглица у Загребу и Њемачкој и радила у избјегличким камповима,хуманитарним и невладиним организацијама.У Њемачкој је радила у Универзитетској клиници < Kreiskrankenhaus Starnberg>.
Након Дејтонског споразума и завршетка рата 1996.враћа се у БиХ,у Сански Мост, гдје ради као педијатар и начелник педијатријске слузбе у Дому здравља Сански Мост.
У том периоду је похадјала програм обуке породичне медицине у организацији Европске комисије којим добија право на обављање послова породичног љекара од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске 2004.године.
У Приједор се враћа 2001.године и ради у Дому здравља на мјесту педијатра и начелника Дјечјиег диспанзера Дома зравља Приједор.
Због успјешног стручног рада и доприноса у развоју здравства додијељена јој је титула примаријуса 2004.године од стране Министарства здравља и социјалне заштите. У току стручног рада константно јој је прудужавана Лиценца за рад у здравственом систему због континуиране медицинске едукације и активног учешца на Конгресима , семинарима и едукацијама из многих здравствених области а нарочито савременог лијечења Астме и организирања Школе астме у педијатријској служби Дома здравља Приједор.
Члан је Предсједништва Удружења педијатара,члан љекарске Коморе Републике Српске и Удружења доктора медицине Републике Српске.
Велики ангажман и способности посветила је волонтерском и хуманитарном раду у развоју цивилног друштва,помирењу и суживоту уз едукације из области ненасилног рјешавања конфликата,писање пројеката,намицања средстава,јачање жена и дјевојака у политиции сл. које су организирале Фондација Удружене жене,Жене женама,ОСЦЕ и друге домаће и стране невладине организације.
У свом раду у невладином сектору дала је велики допринос у раду многих удружења градјана и невладиних организација гдје је била оснивачан управљачких структура и координатор као сто су Цивиц форум који је основан у оквиру Агенције локалне демократије,Форум за безбједност у пројекту Британске амбасаде,Нансен дијалог центар,НВО Фамилија,УГ Берек,Удружење жена Доња Пухарска,КУД Осман Дзафиц,Мостови пријатељства,УГ народна кухиња Оптимисти ,Коалиција за борбу против дјела почињених из мржње и предрасуда Прва толеранција Приједор и других.
Члан је Радне групе коју је именовао градонацелник за израду Акционог плана превенције дјела починених из мржње и предрасуада који је усвојен у Скупштини града. Једна је од потпредсједника Европског покрета у БиХ.
Цертифицирани је Медијатор у БиХ и активно ради у поступцима медијација Удружења медијатора у БиХ.
Политиком се поцела бавити 2004. године да би помогла свим категоријама градјана од повратничке,домицилне, избјегличке популације као и јачње жена у политици на мјесту гдје се доносе одлуке.
За одборницу Скупштине општине први пут је изабрана на Изборима 2004. године а касније на локалним изборима 2008.године,2012. године и 2020.године.
Функцију Предсједнице Скупстине опстине је обављала у мандатима 2004.до 2008. и 2008. до 2012. а тренутно обавља функцију Потпредсједнице Скупштине града као одборница коалиције Покрет за Приједор.
Предсједница је Регионалног одбора Покрета демократске акције и један од потпредсједника политицке партије Покрет демократске акције.
Предсједница је скупштинске Комисије за равноправност полова и члан Комисије за Избор и именовање.
Течно говори њемацки језик.
Супруг потпредсједнице је је Хусеин Пашалиц,социјални радник у пензији а син Емир Пашалиц зиви у Америци и доктор је информатицких наука.


ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ

ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052/245-125
052-245-127

Именовани је рођен 1958. године у Приједору. По завршетку Правног факултата у Бањалуци запошљава се у Хидроградњи Сарајево, гдје је након завршетка приправничког стажа именован за секретара радне јединице Омарска. 1986. године заснива радни однос у Фабрици целулозе и папира "Целпак" на пословима руководиоца Одјељења за имовинско правне послове, а од 1989. године је обављао функцију кадровског директора у Фабрици целулозе и папира "Целпак" до 1997. године када је именован за секретара за Урбанизам и стамбено-комуналне послове у Скупштини општине Приједор, те је као секретар био и члан извршног одбора Скупштине Општине. На Локалним изборима који су одржани 1997. године изабран је за одборника Скупштине општине Приједор на који је дао оставку због неспојивости функција, односно након бирања за секретара секретаријата за Урбанизам и стамбено-комуналне послове. На мјесто Секретара скупштине општине је изабран 2003. године и даље је биран у мандатима 2004-2008. година, 2008-2012. година, 2012-2016. година и 2016. до маја 2019. године, када је разрјешен дужности секретара и распоређен на радно мјесто шефа Одсјека у Одјељењу за борачко инвалидску заштиту, а у децембру 2020. године именован је за в.д.секретара Скупштине града Приједора. Предсједник је Градске изборне комисије Приједор од 2005. године до данас.


НАДЛЕЖНОСТИ

(1) Скупштина Града је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Града.

(2) У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Града:
1) доноси статут Града,
2) доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
3) доноси буџет,
4) усваја финансијске извјештаје,
5) доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
6) доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Града,
7) доноси програм уређења грађевинског земљишта,
8) доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Града,
9) доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
10) доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
11) даје сагласност на цијену комуналне услуге,
12) доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
13) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града,
14) доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,
15) доноси одлуку о проглашењу празника Града,
16) доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Града,
17) доноси одлуку о употреби симбола Града,
18) доноси одлуку о чланству Града у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
19) одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
20) доноси план коришћења јавних површина,
21) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
22) доноси одлуку о наградама и признањима,
23) бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
24) оснива стручну службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела,
25) оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
26) покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Града и насељеног мјеста,
27) доноси одлуку о задужењу Града,
28) усваја Пословник Скупштине Града,
29 усваја етички кодекс Скупштине Града,
30) разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника и заузима свој став,
31) разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Града,
32) одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом којим се уређује избор Градоначелника,
33) разматра извјештај Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
34) одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Града,
35) именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач,
36) оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Град, којима управља у складу са законом,
37) расписује јавни зајам и самодопринос,
38) расписује референдум, у складу са законом,
39) доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју Града,
40) разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Град,
41) разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и
42) врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Скупштина Града има предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине које бира на период трајања мандата Скупштине Града.