О Скупштини

Скупштина Града Приједора

ИГОР КНЕГИЊИЋ

ИГОР КНЕГИЊИЋ

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052/245-122
052/245-127


ПРИМ.ДР. АЗРА ПАШАЛИЋ

ПРИМ.ДР. АЗРА ПАШАЛИЋ

ПОТПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

052-245-122
052-245-127

Основну школу и гимназију завршила је у Приједору гдје је и родјена 17.09.1947.године.
Медицински факултет завршила у Београду 1975. године а специјализацију педијатрије у Београду и Сарајеву 1984.године.До почетка рата радила у Дому здравља Приједор као педијатар и начелник Дјечијег и школског диспанзера.
Током рата била је избјеглица у Загребу и Њемачкој и радила у избјегличким камповима,хуманитарним и невладиним организацијама.У Њемачкој је радила у Универзитетској клиници < Kreiskrankenhaus Starnberg>.
Након Дејтонског споразума и завршетка рата 1996.враћа се у БиХ,у Сански Мост, гдје ради као педијатар и начелник педијатријске слузбе у Дому здравља Сански Мост.
У том периоду је похадјала програм обуке породичне медицине у организацији Европске комисије којим добија право на обављање послова породичног љекара од Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске 2004.године.
У Приједор се враћа 2001.године и ради у Дому здравља на мјесту педијатра и начелника Дјечјиег диспанзера Дома зравља Приједор.
Због успјешног стручног рада и доприноса у развоју здравства додијељена јој је титула примаријуса 2004.године од стране Министарства здравља и социјалне заштите. У току стручног рада константно јој је прудужавана Лиценца за рад у здравственом систему због континуиране медицинске едукације и активног учешца на Конгресима , семинарима и едукацијама из многих здравствених области а нарочито савременог лијечења Астме и организирања Школе астме у педијатријској служби Дома здравља Приједор.
Члан је Предсједништва Удружења педијатара,члан љекарске Коморе Републике Српске и Удружења доктора медицине Републике Српске.
Велики ангажман и способности посветила је волонтерском и хуманитарном раду у развоју цивилног друштва,помирењу и суживоту уз едукације из области ненасилног рјешавања конфликата,писање пројеката,намицања средстава,јачање жена и дјевојака у политиции сл. које су организирале Фондација Удружене жене,Жене женама,ОСЦЕ и друге домаће и стране невладине организације.
У свом раду у невладином сектору дала је велики допринос у раду многих удружења градјана и невладиних организација гдје је била оснивачан управљачких структура и координатор као сто су Цивиц форум који је основан у оквиру Агенције локалне демократије,Форум за безбједност у пројекту Британске амбасаде,Нансен дијалог центар,НВО Фамилија,УГ Берек,Удружење жена Доња Пухарска,КУД Осман Дзафиц,Мостови пријатељства,УГ народна кухиња Оптимисти ,Коалиција за борбу против дјела почињених из мржње и предрасуда Прва толеранција Приједор и других.
Члан је Радне групе коју је именовао градонацелник за израду Акционог плана превенције дјела починених из мржње и предрасуада који је усвојен у Скупштини града. Једна је од потпредсједника Европског покрета у БиХ.
Цертифицирани је Медијатор у БиХ и активно ради у поступцима медијација Удружења медијатора у БиХ.
Политиком се поцела бавити 2004. године да би помогла свим категоријама градјана од повратничке,домицилне, избјегличке популације као и јачње жена у политици на мјесту гдје се доносе одлуке.
За одборницу Скупштине општине први пут је изабрана на Изборима 2004. године а касније на локалним изборима 2008.године,2012. године и 2020.године.
Функцију Предсједнице Скупстине опстине је обављала у мандатима 2004.до 2008. и 2008. до 2012. а тренутно обавља функцију Потпредсједнице Скупштине града као одборница коалиције Покрет за Приједор.
Предсједница је Регионалног одбора Покрета демократске акције и један од потпредсједника политицке партије Покрет демократске акције.
Предсједница је скупштинске Комисије за равноправност полова и члан Комисије за Избор и именовање.
Течно говори њемацки језик.
Супруг потпредсједнице је је Хусеин Пашалиц,социјални радник у пензији а син Емир Пашалиц зиви у Америци и доктор је информатицких наука.


НАДЛЕЖНОСТИ

(1) Скупштина Града је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Града.

(2) У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Града:
1) доноси статут Града,
2) доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,
3) доноси буџет,
4) усваја финансијске извјештаје,
5) доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
6) доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Града,
7) доноси програм уређења грађевинског земљишта,
8) доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Града,
9) доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, борачко-инвалидске заштите, цивилне заштите у области заштите и спасавања, социјалне заштите, друштвене бриге о дјеци и омладини, информација, занатства, туризма, угоститељства, привреде, приватног предузетништва, пољопривреде, шумарства и заштите животне средине,
10) доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлашћена законом,
11) даје сагласност на цијену комуналне услуге,
12) доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,
13) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града,
14) доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова, дијелова насељених мјеста и мјесних заједница,
15) доноси одлуку о проглашењу празника Града,
16) доноси одлуке о одржавању традиционалних манифестација и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју Града,
17) доноси одлуку о употреби симбола Града,
18) доноси одлуку о чланству Града у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
19) одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,
20) доноси план коришћења јавних површина,
21) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
22) доноси одлуку о наградама и признањима,
23) бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара Скупштине Града и начелника одјељења односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
24) оснива стручну службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела,
25) оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,
26) покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Града и насељеног мјеста,
27) доноси одлуку о задужењу Града,
28) усваја Пословник Скупштине Града,
29 усваја етички кодекс Скупштине Града,
30) разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника и заузима свој став,
31) разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Града,
32) одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом којим се уређује избор Градоначелника,
33) разматра извјештај Градоначелника о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
34) одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини Града,
35) именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач,
36) оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за Град, којима управља у складу са законом,
37) расписује јавни зајам и самодопринос,
38) расписује референдум, у складу са законом,
39) доноси одлуку о оснивању мјесне заједнице на подручју Града,
40) разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Град,
41) разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и
42) врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Скупштина Града има предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине које бира на период трајања мандата Скупштине Града.