Визија развоја привреде

Визија даје интегралну интерпретацију пожељне будућности града, која превазилази ограничења појединих сектора и дисциплина, ново промишљање комплексне природе просторне цјелине гдје се економија, екологија, хумана и физичка димензија општине разматрају на релацији микро-урбана и макро-глобална. Сврха визије је да артикулише генералне циљеве развоја, омогући сагледавање посљедица њихове реализације и нужних корака које треба предузети. У оквиру визије заједнице постављају се циљеви и принципи око којих се може постићи консензус супротстављених интереса. Визија је врло редукована у обиму, и односи се само на генералне правце и опредјељења.

Концепт одрживог развоја на коме град Приједор гради своју будућност, захтјева балансирање економских, социјалних и еколошких захтјева за добробит како садашње генерације, тако и будућих генерација. Визија одрживог развоја града Приједора је изведена из:

1. Визије економског развоја, која полази од потребе убрзавања економског раста. Повећања запослености и заокруживања процеса транзиције ка тржишној привреди (стимулисање иновација и продуктивности, оснаживања предузетништва, спречавање одласка квалитетних и перспективних кадрова из града), водећи истовремено рачуна о испуњавању захтјева одрживости кроз интегрисање политике заштите животне средине и економске политике, и кроз ублажавање ефеката економског раста на животну средину;

2. Социјална визија, која подразумијева смањење сиромаштва и заштиту најугроженијих група становништва, као и обезбјеђење правичније расподјеле користи од економског развоја међу свим сегментима друштва;

3. Еколошка визија, односно захтјева за очувањем животне средине и одрживим управљањем природним ресурсима, подспјешујући при том синергију између развоја и очувања животне средине и имајући у виду право будућих генерација на квалитет живота;

4. Етичка визија, под којом се подразумијева побољшање управе / управљања кроз изградњу капацитета свих актера (локалне власти, приватног сектора и грађанског друштва) и преласка са централног начина одлучивања на преговоре, сарадњу, координирано дјеловање и децентрализацију, као и спровођење принципа заједништва и солидарности, те поштовања људских права кроз реафирмацију права на развој у здравом и правичном окружењу;

5. Културне визије, односно неопходности очувања културне разноликости и идентитета, уз јачање кохезије читавог друштва.

Другим ријечима,

„ Град Приједор је локална заједница која је на путу интегрисања у модерне европске токове кроз регионалну и прекограничну сарадњу, утемељена на грађанским и демократским принципима, људским правима и добром међунационалном толеранцијом.
Снажном предузетничком активности и иновацијама, развојем информационе и дигиталне технологије, употребом нове и обновљиве енергије, приватно-јавним партнерством, урбаним и руралним развојем повећаћемо запосленост и смањити сиромаштво.
Очуваном животном средином, прометном повезаношћу и одрживим развојем становници ће подмирити своје потребе за становањем, образовањем, здравством, културом, спортом, социјалном заштитом и друго.“