Пријава неправилности

Пријава неправилности - корупције у раду Градске Управе

Пријава корупције је, у складу са Законом о заштити лица која пријављију корупцију (у даљем тексту: Закон), писмено или усмено обавјештење које садржи податке о чињењу или нечињењу носиоца власти у органима Града Приједор или лица запослених у Градској управи, злоупотребом службених овлашћења или службеног положаја у приватне сврхе, у циљу стицања противправне имовинске користи или било које друге користи за себе или другога.

Пријава корупције може да има форму писменог или усменог обавјештења, које пријавилац може дати на записник код овлаштеног службеника. У форми писаног обавјештења, пријава се може поднијети на прописаном обрасцу који је саставни дио овог упутства.

Пријава може да се поднесе:
путем редовне поште на адресу Градске управе, са назнаком „Пријава корупције“,
путем електронске поште на < e-mail > адресу: Контакт < e-mail >,
у сандуче за пријаву корупције које се налази у просторијама Градске управе,
усмено на записник код овлашћеног службеника у Градској управи.

Пријаву можете послати и попуњавањем слиједећег обрасца:

Образац за пријаву


У поље испод упишите име и презиме службеника, ако је познат; радњу или акт ако је познат подносиоцу пријаве и сл. а за који мислите да представља чин корупције.


У поље испод опишите конкретне околности, чињење или нечињење службеника и других особа у чијем понашању сумњате да постоје елементи корупције! (Конкретно: понашање или радња са којом се упознати, мјесто и вријеме радње, број и датум акта (ако постоји), рад службеника и сл.)


Приложите све прилоге/документе ако их има! Ако знате гдје се налазе докази, наведите у пријави.

Дозвољени формати фајлова су: jpg,jpeg,gif,png,pdf,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx!


На који начин желите примити одговор?