Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације

Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације

Начелник Oдјељења: АЛЕКСАНДАР МИЉЕШИЋ, проф. спорта и физичког васпитања
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-196

НАДЛЕЖНОСТИ
У Одјељењу за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације, обављају се сљедећи послови:

- координација рада и сарадња са другим организационим јединицама у Градској управи, надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења;
- израда анализа, информација и извјештаја о раду Одјељења за потребе Градоначелника и Скупштине Града из области културе, међународне сарадње, спорта и невладиних организација;
- праћење рада и сарадња са установама из области културе и спорта, сарадња са спортским организацијама и праћење утрошка средстава из буџета града намјењених за редовне и друге активности;
- послови у вези са организовањем манифестација и такмичења у области Одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације, од значаја за Град;
- послови у вези са обезбјеђивањем услова за развој културно-умјетничког стваралаштва;
- послови у вези са развојем у области: културе, спорта и физичке културе, издавачке дјелатности, културних добара, невладиних организација и удружења националних мањина, у складу са законом;
- послови у вези са предлагањем и координацијом пројеката из надлежности Одјељења са надлежним институцијама, фондовима и међународним организацијама;
- стварање услова за унапређивање стручног рада, утврђивање стања спортских објеката и потреба за новим, стварање претпоставки за коришћење спортских објеката и терена;
- координацију рада спортских организација и друге послове у складу са Законом;
- системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Граду и у складу са тим израда смјерница за рад Одјељења, старање о спровођењу и унапређењу омладинске политике, побољшање социјалног статуса младих;
- сарадња са омладинским организацијама и неформалним групама младих и подршка развоју омладинског организовања;
- информисање младих, пружање стручне и административно-техничке помоћи у раду Савјета за младе, конципирање програма за унапређење еколошке и здраствене свијести омладине, креативно изражавање младих кроз културан рад и различите облике умјетности, афирмација студентских спортских активности, подршка раду и организацији Омладинског савјета Града, осмишљавање програма за рад са талентованом омладином и други послови из дјелокруга рада Одјељења;
- израда аката, стратегија и програма развоја, израда дугорочних и краткорочних планова из надлежности Одјељења;
- утврђивање критеријума за расподјелу средстава и праћење намјенског утрошка додијељених средстава из области културе, међународне сарадње, спорта и невладиних организација;
- учешће у изради Програма рада Скупштине града и израда Плана рада Одјељења;
- учешће у изради нормативних и других аката које доноси Скупштина Града;
- послови јавних набавки из надлежности Одјељења;
- Одјељење обавља и друге послове по налогу градоначелника.


ОДСЈЕЦИ
Одсјек за културу и међународну сарадњу
Шеф Oдсјека: Јадранка Мијић, дипломирани економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-135
Одсјек за спорт и невладине организације
Шеф Oдсјека: Драган Вученовић, дипломирани економиста
Трг ослобођења бр. 1, 79102 Приједор
052/245-135