Јавни превоз

Јавни превоз

Такси превоз

Такси-превоз је јавни индивидуални ванлинијски превоз лица, који се обавља најчешће на градско-приградском, а понекад и на међуградском подручју, по унапријед утврђеној тарифи и релацији, коју одређује корисник такси услуге - путник. Такси превоз, по правилу, допуњава јавни градски и приградски превоз путника.

Такси-превоз је регулисан законским и подзаконским актима, и то: Законом о превозу у друмском саобраћају РС, Одлуком о такси-превозу на подручју општине Приједор и Правилником о техничко-екполоатационим условима и начину обиљежавања возила којим се врши превоз.

За вршење регистрованог такси превоза физичка и права лица морају имати рјешење о одобреној дјелатности такси превоза, поред овога такси превозници морају да посједују одговарајућу лиценцу чеме се доказује испуњеност услова за обављање такси превоза.

Закључком Градоначелника на подручју града је утврђен максимални број такси мјеста и он износи 55, те у граду имамо регистрованих 50 такси превозника.


Јавни превоз

Јавни превоз је јавни сервис и као такав представља основни носилац превоза становника и најважнији облик реализације њихових потреба за мобилношћу у сврху одлазака и повратка са посла али и задовољења других мотива као што су куповина, рекреација, културне и спортске потребе и др, те се с правом може рећи да је јавни превоз витална градска компонента од које зависи квалитет живота у граду, те је незамјењива функција у животу грађана, привреде и активности у граду. Посредно, јавни превоз утиче на рационално кориштење градских површина, саобраћајна загушења, брзине и капацитет, те загађење околине у укупном градском саобраћајном систему.

Организација градског и приградског превоза лица, у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају, у надлежности је Града и прописана је Одлуком о јавном превозу лица и ствари на подручју града Приједора. Мрежа линија утврђује се Градоначелниковом Одлуком о утврђивању линија јавног градског и приградског превоза лица на подручју града Приједора, са даљинаром и одређеним минималним временом вожње.

Редови вожње се утврђују и региструју у складу са потребама корисника превозних услуга. Мијењају се у складу са потребама и на захтјев грађана и превозника, као и на основу утврђених потреба од стране Градске управе, а све у складу са Правилником о начину, критеријумима и поступку усклађивања, овјере и регистрације редове вожње на линијама градског и приградског превоза на подручју града Приједора.
На подручју града Приједора тренутно саобраћа 4 градске и 30 приградских линије.