Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за субвенцију ђачког превоза


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за субвенцију ђачког превоза
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ОЗС О 8.1.2.42
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
а) потврду о мјесту пребивалишта за ученика,
б) кућну листу,
в) потврду средње школе о редовном упису школске године,
г) потврду о мјесечном износу карте са прецизно наведеном километражом, издату од стране овлашћеног превозника,
д) рјешење надлежног органа о породичној-личној инвалиднини, којим се доказује да је ученик дијете ратног војног инвалида, односно рјешење надлежног органа о признавању статуса цивилне жртве рата/жртве ратне тортуре, којим се доказује да је ученик дијете цивилне жртве рата/жртве ратне тортуре,
ђ) увјерење Завода за запошљавање РС - филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства или увјерење Пореске управе РС - ПЈ Приједор о оствареним опорезивим приходима за посљедња три мјесеца,
е) увјерење надлежног органа о остваривању права из социјалне заштите,
ж) увјерење надлежног органа о самосталном вршењу родитељске дужности (за самохраног родитеља),
з) увјерење надлежног органа да је ученик дијете без родитељског старања,
и) доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дјетета од стране родитеља или доказ о покренутом поступку извршења судске пресуде у дијелу издржавања(за самосталног издржаваоца),
ј) увјерење надлежног органа којим се доказује да је ученик особа са инвалидитетом и/или корисник права на његу и помоћ другог лица и
к) фотокопију предње стране картице текућег рачуна.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21),
- Правилник о субвенцији трошкова ђачког превоза ("Службени гласник Града Приједор",број: 17/23),
- Одлука о субвенцији ђачког превоза у висини од 20% од износа мјесечне карте за прво полугодиште школске 2023./2024. године (Службени гласник Града Приједор", број: 17/23).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
- По потреби контактира странке и друга заинтересована лица ради утврђивања чињеничног стања,
- Израђује приједлог управног акта и доставља га Начелнику одјељења,
- Достављање управног акта странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР-МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦЕЛАРИЈА 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ЈАДРАНКА ДЕСНИЦА
052/245-133, КАНЦЕЛАРИЈА 67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за стипендије, ученички и студентски стандард