Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за субвенцију ђачког превоза


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за субвенцију ђачког превоза
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.7-1 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
а) потврду о мјесту пребивалишта за ученика,
б) кућну листу,
в) потврду средње школе о редовном упису школске године,
г) потврду о мјесечном износу карте са прецизно наведеном километражом, издату од стране овлашћеног превозника,
д) доказ да је ученик члан породице са троје и више дјеце или родни лист за свако дијете,
ђ) рјешење надлежног органа о породичној-личној инвалиднини, којим се доказује да је ученик дијете ратног војног инвалида, односно рјешење надлежног органа о признавању статуса цивилне жртве рата/жртве ратне тортуре, којим се доказује да је ученик дијете цивилне жртве рата/жртве ратне тортуре,
е) увјерење Завода за запошљавање РС- филијала Приједор за незапослене чланове домаћинства или увјерење Пореске управе РС-ПЈ Приједор о оствареним опорезивим приходима за посљедња три мјесеца,
ж) увјерење надлежног органа о остваривању права из социјалне заштите,
з) увјерење надлежног органа о самосталном вршењу родитељске дужности (за самохраног родитеља),
и) увјерење надлежног органа да је ученик дијете без родитељског старања или умрли листови,
ј) доказ о покренутом поступку утврђивања обавезе издржавања дјетета од стране родитеља или доказ о покренутом поступку извршења судске пресуде у дијелу издржавања(за самосталног издржаваоца),
к) увјерење надлежног органа којим се доказује да је ученик особа са инвалидитетом и/или корисник права на његу и помоћ другог лица и
л) фотокопију картице текућег рачуна.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
- Правилник о субвенцији ђачког превоза сл гл ПД 14/22


ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
- По потреби контактира странке и друга заинтересована лица ради утврђивања чињеничног стања,
- Израђује приједлог управног акта и доставља га Градоначелнику,
- Достављање управног акта странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦЕЛАРИЈА 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЈЕФА КЕРАНОВИЋ
052/245-135, КАНЦЕЛАРИЈА 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за образовање, здравство, социјалну заштиту и НВО