Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Грађевинска и употребна дозвола


НАЗИВ ПОСТУПКА: Грађевинска и употребна дозвола
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 7.5.1 ГУД
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Обавјест Одјељења о поступку легализације,
2. Локацијски услови (индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекти БП мање од 400 м2 који се граде на подручју које није покривено спроведбеним документом просторног уређења),
3. Доказ о имовинско-правним односима (извод из јавне евиденције о непокретностима, уговор или одлука надлежног органа погодна као основ за стицање власништва или права грађења у корист инвеститора; за грађење на грађ.земљишту у власништву више лица - уговор о међусобним односима инвеститора и свих сувласника земљишта закључен у складу са посебним законом; за извођење радова на објекту у власништву више лица - извод из јавне евиденције и уговор о закључен у складу са посебним законом),
4. Грађевинску дозволу, ако је таква била издата,
5. Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта израђеног од овлашћеног лица за послове премјера и катастра непокретности и копије катастарског плана,
6. Главни пројекат у два примјерка - архитектонска фаза (израђен од стране овлаштене установе),
7. Записник о извршеном вјештачењу о техничкој исправности, механичкој отпорности, стабилности и квалитету грађења и испуњености услова за употребу објекта који је сачинило правно лице које има лиценцу за израду или ревизију техничке документације или грађење објеката,
8. Еколошка дозвола, ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине,
9. Друге доказе одређене посебним законима (пољопривредна сагласност, противпожарна сагласност, водопривредна сагласност, сагласност ЈП "Путеви РС" и сл.),
10. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађ.земљишта, једнократне ренте и/или накнаде за легализацију, те доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза,
11. Доказ о измиреној накнади за финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности и
12. Административна градска такса.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- индивидуални стамбени објекти БГП до 400 м2 = 2 КМ и
- индивидуални стамбено-пословни објекти БГП до 400 м2 = 200 КМ

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник РС", број 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката ("Сл. гласник Републике Српске" бр. 62/18, 93/22),
- Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" 6/19, 8/21) и
- Правилник о садржају и контроли техничке документације (Службени гласник РС, број 101/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјера комплетности захтјева, а у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе
3. Води активности на провјери комплетности техничке документације и њеној усклађености са локацијским условима и да ли је исту израдило овлаштено лице
4. Овјерава техничку документацију
5. Израђује управни акт
6. Доставља странци овјерену техничку документацију и управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса:Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове