Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Грађевинска и употребна дозвола


НАЗИВ ПОСТУПКА: Грађевинска и употребна дозвола
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.1.1.1 06/1-2.2
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Обавјест Одјељења о начину поступка легализације,
2. Извод из документа просторног уређења,
3. Локацијски услови за локације које се налазе изван обухвата спроведбеног документа просторног уређења,
4. Доказ о власништву,
5. Грађевинску дозволу, ако је таква дозвола била издата,
6. Геодетски снимак ситуације стварно изведеног стања бесправно изграђеног објекта израђен од овлаштене установе за послове премјера и катастра непокретности и копије катастарског плана,
7. Два примјерка пројекта изведеног стања за легализацију – архитектонска фаза,
8. Записник о извршеном вјештачењу о техничкој исправности, механичкој отпорности, стабилности и квалитету грађења и испуњености услова за употребу објекта који је сачинило правно лице које има лиценцу за израду или ревизију техничке документације или грађење објеката,
9. Мишљења органа који се бави пословима заштите природног и културно-историјског насљеђа, ако се објекат налази у зони заштите природног или културног добра,
10. Сагласност надлежног јавног предузећа, ако је објекат изграђен у водном добру или у заштитном појасу,
11. Доказ о плаћеној накнади за уређење градског грађевинског земљишта и ренти, те додатној накнади за легализацију објекта обрачунату према одредбама закона,
12. Доказ о плаћеним накнадама које су прописане другим законима и
13. Административна градска такса.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- индивидуални стамбени објекти БГП до 400 м2 = 2 КМ и
- индивидуални стамбено-пословни објекти БГП до 400 м2 = 200 КМ

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Службени гласник Републике Српске, број 62/18),
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13) и
- Правилник о садржају и контроли техничке документације (Службени гласник РС, број 101/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Води активности на провјери комплетности техничке документације и њеној усклађености са локацијским условима и да ли је исту израдило овлаштено лице.
4. Овјерава техничку документацију.
5. Израђује управни акт.
6. Доставља странци овјерене УТУ (уколико исти нису у склопу локацијских услова), техничку документацију и управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса:Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
ЛИДИЈА КЕВИЋ,
052/245-169, КАНЦ.: 50, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за контролу и праћење урбанистичко-техничке документације