Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава на конкурс за додјелу стипендије студентима


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава на конкурс за додјелу стипендије студентима
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.10 12 ; ГП О 8.2.1.11 12 ; ГП О 8.2.1.12 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 7 дана од пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ

ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ОПШТИХ УСЛОВА:
1. увјерење да је кандидат држављанин Републике Српске / Босне и Херцеговине,
2. увјерење да има пребивалиште на подручју града Приједор,
3. увјерење/потврда да је редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину студија, да није обновио ни једну годину студирања на уписаној високошколској установи,
4. да студент није старији од 26 година,
5. увјерење/потврду студента да у току студирања на високошколској установи није дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса установе,
6. изјава да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА ПО КРИТЕРИЈУМУ СОЦИЈАЛНИ СТАТУС:
1. Рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од < I > (прве) до < V > (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата;
2. Увјерење надлежног органа, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете без оба родитеља,
3. Увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете самохраног родитеља,
4. Увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом,
5. Рјешење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс-дијете из породице са четворо и више дјеце или родни лист за свако дијете,
6. Увјерење надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс особа са инвалидитетом и/или корисник права на туђу његу и помоћ,
7. Извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства издат од стране Завода за запошљавање или увјерење Пореске управе о оствареним опорезивим приходима
8. Кућна листа о броју чланова домаћинства
9. Копија картице текућег рачуна која гласи на име подносиоца захтјева (студента),

ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА ПО КРИТЕРИЈУМУ ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА:
1. увјерење/потврда да је студент први пут уписао студијску годину као редован студент друге и виших година студија дефицитарниих занимања/струка,
2. копија прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа,
3. потврда о просјеку оцјена са високошколске установе,
4. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (студента).

ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА ПО КРИТЕРИЈУМУ УСПЈЕХ У ШКОЛИ:
1. увјерење/потврда да је студент први пут уписао студијску годину, као редован студент друге и виших година студија,
2. копија прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа;
3. увјерење/потврда о свим положеним испитима са наведеним просјеком оцјена са високошколске установе,
4. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика или студента).

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21),
- Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама ("Службени гласник Града Приједор" број: 18/21 и 19/21).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима и ученицима. Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре расписивања Јавног кункурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, подносиоци захтјева потписују уговоре.
- По завршетку процедуре сачињава се Извјештај о стипендирању ученика и студената и Записник. Извјештаји се упућују на усвајање Скупштини града Приједора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ЈАДРАНКА ДЕСНИЦА
052/245-133, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за стипендије, ученички и студентски стандард