Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за додјелу стипендије студентима


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за додјелу стипендије студентима
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.10 12 ; ГП О 8.2.1.11 12 ; ГП О 8.2.1.12 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ

ОПШТИ УСЛОВИ:
1. Увјерење да је кандидат држављанин Републике Српске / Босне и Херцеговине;
2. Увјерење да има пребивалиште на подручју града Приједор у непрекидном трајању, дужем од четири године прије подношења пријаве на конкурс;
3. Увјерење/потврда да је редован студент првог циклуса, да први пут уписује годину студија, да студент није обновио ниједну годину студирања на уписаној високошколској установи;
4. Да студент није старији од 26 година;
5. Да студент да у току студирања на високошколској установи није дисциплински одговарао за повреде етичког кодекса установе;
6. Изјаву да студент не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТРРИЈУМУ УСПЈЕХ НА СТУДИЈУ:
1. Увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као редован студент друге и виших година студија,
2. Копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа;
3. Увјерење/потврду о свим положеним испитима са наведеним просјеком оцјена са високошколске установе,
4. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (студента),

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТРРИЈУМУ СОЦИЈАЛНИ СТАТУС:
1. Рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од И (прве) до В (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата;
2. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс-дијете без оба родитеља;
3. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс-дијете самохраног родитеља, и да се налази у стању социјалне угрожености;
4. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом, утврђеног рјешењем Центра за социјални рад;
5. Рјешење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс-дијете из породице са четворо и више дјеце или родни лист за свако дијете;
6. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс особа са инвалидитетом, и корисник права на туђу његу и помоћ утврђену рјешењем Центра за социјални рад;
7. Извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства - Завод за запошљавање,
8. Доказ о мјесечним примањима (потврда или увјерење послодавца о мјесечним приходима за задња три мјесеца прије расписивања конкурса, чек од пензије, остали докази о примањима),
9. Кућну листу, у којој су наведени сви чланови домаћинства.
10. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (студента),


ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТРРИЈУМУ ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА:
1. Увјерење/потврду да је студент први пут уписао студијску годину, као редован студент друге и виших година студија дефицитарниих занимања/струка,
2. Копију прве стране индекса, са сликом студента и бројем досијеа;
3. Потврду о просјеку оцјена са високошколске установе,
4. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (студента).

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
- Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама, број: 02-052-13/19.

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима и ученицима. Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре расписивања Јавног кункурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, подносиоци захтјева потписују уговоре.
- По завршетку процедуре сачињава се Извјештај о стипендирању ученика и студената и Записник. Извјештаји се упућују на усвајање Скупштини града Приједора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦЕЛАРИЈА 64, РАДНО МЈЕСТО: в.д. Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЈЕФА КЕРАНОВИЋ
052/245-135, КАНЦЕЛАРИЈА 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за образовање, здравство, социјалну заштиту и НВО