Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава на конкурс за додјелу стипендије ученицима


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава на конкурс за додјелу стипендије ученицима
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.13 12 ; ГП О 8.2.1.14 12 ; ГП О 8.2.1.15 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

• ЗА СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ:
- увјерење о пребивалишту,
- увјерење/потврда да је ученик први пут уписао разред као редован ученик,
- потврда/увјерење о просјеку оцјена или свједочанства из претходних разреда,
- потврду средње школе о примјереном владању ученика,
- изјава да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања,
- рјешења надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује да је подносилац пријаве на Јавни конкурс дијете ратног војног инвалида од < I > до < V > категорије или дијете цивилне жртве рата,
- увјерења надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на Јавни конкурс дијете без оба родитеља,
- увјерења надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на Јавни конкурс дијете самохраног родитеља,
- увјерења надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на Јавни конкурс дијете родитеља са утврђеним социјалним статусом,
- изјаве о заједничком домаћинству (кућна листа) којом се доказује да је подносилац пријаве на Јавни конкурс члан породице са четворо и више дјеце,
- увјерења надлежног органа којим се доказује да је подносилац пријаве на Јавни конкурс лице са инвалидитетом и/или корисник права на додатак за помоћ и његу другог лица и
- копија предње стране текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

• ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА:
- увјерење о пребивалишту,
- увјерење/потврда да је ученик први пут уписао први или виши разред средње школе, као редован ученик дефицитарног занимања/струке,
- потврду о просјеку оцјена или свједочанства из претходних разреда, а за ученике првог разреда потребно је свједочанство деветог разреда основне школе,
- потврду средње школе да ученик има примјерено владање,
- изјава да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања и
- копија предње стране текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

• ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА УСПЈЕХ НА ПРВОМ ЦИКЛУСУ СТУДИЈА:
- увјерење о пребивалишту,
- увјерење/потврда да је ученик први пут уписао разред као редован ученик другог и виших разреда,
- потврда о просјеку оцјена или свједочанства из претходних разреда,
- потврда средње школе да ученик има примјерено владње,
- изјава да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања и
- копија предње стране текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21),
- Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама ("Службени гласник Града Приједор" 20/23 и 21/23)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима и ученицима. Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре расписивања Јавног кункурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, подносиоци захтјева потписују уговоре.
- По завршетку процедуре сачињава се Извјештај о стипендирању ученика и студената и Записник. Извјештаји се упућују на усвајање Скупштини града Приједора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ЈАДРАНКА ДЕСНИЦА
052/245-133, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за стипендије, ученички и студентски стандард