Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за додјелу стипендије ученицима


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за додјелу стипендије ученицима
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_001 ГП МП 7.1.4.3 (12-8) (12-9)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
Кандидати који се јављају на конкурс, уз пријаву су дужни приложити сљедећу документацију (у оригиналу или овјереној фотокопији).

ОПШТИ УСЛОВИ:
1. Увјерење да је кандидат држављанин Републике Српске / Босне и Херцеговине;
2. Увјерење да има пребивалиште на подручју града Приједор у непрекидном трајању, дужем од четири године прије подношења пријаве на конкурс;
3. Увјерење/потврда да је редован ученик, да први пут уписује разред средње школе, да ученик није обновио ниједан разред у уписаној средњој школи;
4. Да ученик није старији од 20 година;
5. Свједочанство из претходног разреда средње школе да ученик, у току школовања, у уписаној средњој школи има примјерено владање;
6. Изјаву да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА УСПЈЕХ У ШКОЛИ:
1. Увјерење/потврду да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик;
2. Потврду о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе;
3. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика);

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ ПРЕМА СОЦИЈАЛНОМ СТАТУСУ:
1. Рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од И (прве) до В (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата;
2. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс-дијете без оба родитеља;
3. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс-дијете самохраног родитеља, и да се налази у стању социјалне угрожености;
4. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом, утврђеног рјешењем Центра за социјални рад;
5. Рјешење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс-дијете из породице са четворо и више дјеце;
6. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс особа са инвалидитетом, и корисник права на туђу његу и помоћ утврђену рјешењем Центра за социјални рад;
7. Извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства-Завод за запошљавање;
8. Доказ о мјесечним примањима (потврда или увјерење послодавца о мјесечним приходима за задња три мјесеца прије расписивања конкурса, чек од пензије, остали докази о примањима),
9. Кућну листу, у којој су наведени сви чланови домаћинства;
10. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика или студента);

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СТИПЕНДИЈЕ ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА:
1. Увјерење/потврду да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик одговарајућег усмјерења, у занимању које је утврђено као дефицитарно;
2. Потврду о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе;
3. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика);

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 13/02, 87/07, 50/10),
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
- Правилник о стипендирању студената и ученика у граду Приједору („Службени гласник града Приједора“ 9/12).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима и ученицима. Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре расписивања Јавног кункурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, подносиоци захтјева потписују уговоре.
- По завршетку процедуре сачињава се Извјештај о стипендирању ученика и студената и Записник. Извјештаји се упућују на усвајање Скупштини града Приједора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА

052/245-195, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
СТЕВИЦА ДРОЊАК
052/245-133, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за образовање, здравствену и социјалну заштиту и НВО
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за послове из области НВО сектора