Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава на конкурс за додјелу стипендије ученицима


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава на конкурс за додјелу стипендије ученицима
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.13 12 ; ГП О 8.2.1.14 12 ; ГП О 8.2.1.15 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 60 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

ОПШТИ УСЛОВИ:
1. увјерење да је ученик држављанин Републике Српске / Босне и Херцеговине,
2. увјерење да ученик има пребивалиште на подручју града Приједора,
3. увјерење/потврда да је редован ученик, да први пут уписује разред средње школе, да није обновио ниједан разред у уписаној средњој школи,
4. свједочанство из претходних разреда средње школе да ученик, у току школовања, у уписаној средњој школи има примјерно владање и
5. изјаву да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТЕРИЈУМУ СОЦИЈАЛНИ СТАТУС:
1. рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од < I > (прве) до < V > (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата,
2. увјерење надлежне установе којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете без оба родитеља,
3. увјерење надлежне установе којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете самохраног родитеља и да се налази у стању социјалне угрожености,
4. увјерење надлежне установе, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом,
5. рјешење надлежне установе, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са четворо и више дјеце или родни лист за свако дијете,
6. увјерење надлежне установе којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс особа са инвалидитетом, и/или корисник права на туђу његу и помоћ,
7. извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства издат од стране Завода за запошљавање или увјерење Пореске управе о оствареним опорезивим приходима,
8. кућна листа о броју чланова домаћинства,
9. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТЕРИЈУМУ ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА:
1. увјерење/потврда да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик одговарајућег усмјерења, у занимању које је утврђено као дефицитарно;
2. потврда о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе,
3. потврда школе о примјерном владању и
4. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТЕРИЈУМУ УСПЈЕХ У ШКОЛИ:
1. увјерење/потврда да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик,
2. потврда о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе и
3. копија картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца пријаве (ученика).

ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21),
- Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским установама ("Службени гласник Града Приједор")

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима и ученицима. Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре расписивања Јавног кункурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, подносиоци захтјева потписују уговоре.
- По завршетку процедуре сачињава се Извјештај о стипендирању ученика и студената и Записник. Извјештаји се упућују на усвајање Скупштини града Приједора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ЗДРАВСТВО, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И ПРОНАТАЛИТЕТНУ И ДЕМОГРАФСКУ ПОЛИТИКУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
ОЛИВЕРА БРДАР - МИРКОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за образовање, здравство, социјалну заштиту и пронаталитетну и демографску политику
ЈАДРАНКА ДЕСНИЦА
052/245-133, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за стипендије, ученички и студентски стандард