Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за додјелу стипендије ученицима


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за додјелу стипендије ученицима
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за друштвене дјелатности
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП О 8.2.1.13 12 ; ГП О 8.2.1.14 12 ; ГП О 8.2.1.15 12
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ

ОПШТИ УСЛОВИ:
1. Увјерење да је ученик држављанин Републике Српске / Босне и Херцеговине;
2. Увјерење да ученик има пребивалиште на подручју града Приједор у непрекидном трајању, дужем од четири године прије подношења пријаве на конкурс;
3. Увјерење/потврда да је редован ученик, да први пут уписује разред средње школе, да није обновио ниједан разред у уписаној средњој школи,
4. Да ученик није старији од 20 година,
5. Свједочанство из претходног разреда средње школе да ученик, у току школовања, у уписаној средњој школи има примјерено владање,
6. Изјаву да ученик не прима стипендију из других јавних извора стипендирања.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТЕРИЈУМУ УСПЈЕХ У ШКОЛИ:
1. Увјерење/потврду да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик,
2. Потврду о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе,
3. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТЕРИЈУМУ СОЦИЈАЛНИ СТАТУС:
1. Рјешење надлежног органа о породичној - личној инвалиднини, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете палог бораца или РВИ од И (прве) до В (пете) категорије, дијете цивилне жртве рата, или да је цивилна жртва рата,
2. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс - дијете без оба родитеља,
3. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс - дијете самохраног родитеља, и да се налази у стању социјалне угрожености,
4. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс дијете из породице са утврђеним социјалним статусом, утврђеног рјешењем Центра за социјални рад,
5. Рјешење Центра за социјални рад, којим се доказује да је подносилац пријаве на конкурс - дијете из породице са четворо и више дјеце или родни лист за свако дијете,
6. Увјерење Центра за социјални рад, којим се доказује: да је подносилац пријаве на конкурс особа са инвалидитетом, и корисник права на туђу његу и помоћ утврђену рјешењем Центра за социјални рад,
7. Извод из евиденције за незапослене чланове домаћинства - Завод за запошљавање,
8. Доказ о мјесечним примањима (потврда или увјерење послодавца о мјесечним приходима за задња три мјесеца прије расписивања конкурса, чек од пензије, остали докази о примањима),
9. Кућну листу, у којој су наведени сви чланови домаћинства,
10. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ПО КРИТЕРИЈУМУ ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА:
1. Увјерење/потврду да је ученик први пут уписао школску годину, као редован ученик одговарајућег усмјерења, у занимању које је утврђено као дефицитарно;
2. Потврду о просјеку оцјена из средње школе или свједочанство о завршеним разредима средње школе,
3. Копију картице текућег рачуна, која гласи на име подносиоца захтјева (ученика или студента).

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
- Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19),
- Правилник о додјели стипендија Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на високошколским установама, број: 02-052-13/19.

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- У складу са правним регулативама, Одјељење, једном у току календарске године, обавља процедуру додјеле стипендија студентима и ученицима. Процедура се одвија јавно и транспарентно, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након процедуре расписивања Јавног кункурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу, коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, подносиоци захтјева потписују уговоре.
- По завршетку процедуре сачињава се Извјештај о стипендирању ученика и студената и Записник. Извјештаји се упућују на усвајање Скупштини града Приједора.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦЕЛАРИЈА 64, РАДНО МЈЕСТО: в.д. Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ЈЕФА КЕРАНОВИЋ
052/245-135, КАНЦЕЛАРИЈА 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за образовање, здравство, социјалну заштиту и НВО