Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за упис чамца у регистар чамаца


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за упис чамца у регистар чамаца
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за саобраћај
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.5.2.1 06/1-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ

1. Доказ о власништву чамца
2. Потврду о брисању чамца из другог уписника чамца ако је претходно у њега био уписан или доказ о самоградњи чамца,
3. Доказ о власништву погонског уређаја , односно мотора,
4. Исправу о извршеном прегледу,
5. Исправу о баждарењу чамца,
6. Царинску декларацију за чамац, односно погонски уређај ако су увезени из друге државе
7. Доказ о извршеном осигурању , у складу са прописом којим се уређује обавезно осигурање у саобраћају,
8. Доказ о плаћеном порезу на употребу чамца у складу са прописом којим се уређује порез на употребу , држање и ношење добара
9. Доказ о плаћеној накнади за кориштење објеката безбједности - 50.00 КМ- за чамце без моторног погона , односно 100. 00 КМ са моторним погоном, за плутајуће објекте који се користе за властите потребе спорта и рекреације - 50.00 КМ
10. За чамце за привредне сврхе - рјешење о обављању привредне дјелатности,
11. Административна градска такса у износу од 10, 00 КМ,
12. Жиро рачун Буџет Републике Српске - 5620990000055687; врста прихода 714 913
13. 2,00 КМ таксе на захтјев.


АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о унутрашњој пловидби (Службени гласник Републике Српске, број 58/01, 33/06, 1/08);
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске број 13/02, 87/07, 50/10);
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује управни акт.
4. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЕСНА БАБИЋ
052/245-185, КАНЦ.:7, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за управно правне послове из области саобраћаја и путева