Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за упис чамца у регистар чамаца


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за упис чамца у регистар чамаца
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за саобраћај
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.5.2.1 06/1-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ

1. Овјерена фотокопију личне карте,
2. Потврда о регистрацији пољопривредног газдинства, као доказ да је подносилац захтјева носилац породичног пољопривредног газдинства,
3. Овјерена фотокопија возачке дозволе за лица која ће управљати возилом ( власника возила, односно чланова породице носиоца пољопривредног газдинства),
4. Доказ да су лица која ће управљати возилом запослена код власника возила или су у заједничком домаћаинству са носиоцем пољопривредно газдинства / копија пријаве за пензионо и инвалидско осигурање, односно кућна листа овјерена од надлежног органа јединице локалне самоуправе,
5. Доказ о власништву возила које испуњава услове за превоз ствари за властите потребе прописане законом ,
6. 30.00 КМ градске административне таксе.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о унутрашњој пловидби (Службени гласник Републике Српске, број 58/01, 33/06, 1/08);
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске број 13/02, 87/07, 50/10);
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује управни акт.
4. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА САОБРАЋАЈ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ВЕСНА БАБИЋ
052/245-185, КАНЦ.:7, РАДНО МЈЕСТО: Виши стручни сарадник за управно правне послове из области саобраћаја и путева