Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за суфинансирање пројеката НВО


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за суфинансирање пројеката НВО
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП КС 8.4.2.44 22
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног пројектног приједлога (обрасца)
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: Приговор градоначелнику 8 дана од дана пријема закључка

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
- Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим удружење/фондација конкурише на расписани јавни конкурс и један примјерак попуњеног Обрасца у електронској форми,
- Рјешење о регистрацији у Републици Српској, односно БиХ,
- Биланс стања и биланс успјеха за претходну годину овјерен од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) или другог надлежног органа, осим ако је регистровано у години објављивања јавног конкурса,
- Потврду о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ),
- Потврду о измиреним пореским обавезама не старију од три мјесеца и
- Уговор или потврда банке о отварању трансакционог рачуна у банци.

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21)
3. Закон о удружењима и фондацијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 52/01, 42/05),
4. Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама ("Службени гласник Града Приједор", број: 15/23).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама ("Службени гласник Града Приједора", број: 15/23) Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације у току календарске године објављује Јавни конкурс за суфинансирање/избор најповољнијих пројеката удружења и фондација из буџета Града Приједор у областима: социјална заштита и сигурност, образовање, здравство, култура, екологија, развој спорта, људска права и јачање демократског друштва, развој и унапређење локалне заједнице, развој цивилног друштва и грађанске иницијативе, запошљавање, привреда, пољопривреда и туризам. Јавни конкурс се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака НВО има увид у процедуру. Након објављивања Јавног конкурса и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу пројеката коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, удружења и фондације закључују уговор са Градоначелником. Листа се објављује на званичном сајту Града Приједор. Удружења и фондације којима није одобрен пројекат и не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева. По завршетку процедуре, сачињава се Записник и Извјештај о раду Комисије.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, СПОРТ И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе, канцеларија 67.
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-196

ОДГОВОРНА ОСОБА
АЛЕКСАНДАР МИЉЕШИЋ
052/245-196, КАНЦ.: 65, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт и невладине организације