Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за суфинансирање пројеката омладинских организација


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за суфинансирање пројеката омладинских организација
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП КС 8.1.1.2 22
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног пројектног приједлога (обрасца)
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: Приговор градоначелнику 8 дана од дана пријема закључка

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ:
а) За омладинске организације:
- Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим омладинска организација/неформална група конкурише на расписани конкурс и један примјерак попуњеног Обрасца у електронској форми
- Рјешење о регистрацији у Републици Српској, односно БиХ,
- Потврду о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ),
- Биланс стања и биланс успјеха за претходну годину овјерен од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) или другог надлежног органа, осим ако је регистрована у години објављивања јавног конкурса,
- Потврду о измиреним пореским обавезама не старију од три мјесеца,
- Трансакцијски рачун организације (копија уговора са банком или потврда банке) и
- За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора школе.

б) За неформалне групе:
- Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим неформална група младих конкурише на расписани конкурс и један примјерак у електронској форми (ЦД, ДВД, УСБ),
- Рјешење о регистрацији омладинске организације са подручја Града Приједора, која даје административну подршку неформалној групи,
- Потврду о регистрацији омладинске организације у Пореској управи (ЈИБ), која даје административну подршку неформалној групи,
- Биланс стања и биланс успјеха омладинске организације за претходну годину овјерен од стране Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ) или другог надлежног органа, која даје административну подршку,
- Потврду о измиреним пореским обавезама омладинске организације која даје административну подршку, не старију од три мјесеца,
- Партнерски уговор између неформалне групе и омладинске организације,
- Трансакцијски рачун омладинске организације која даје административну подршку (копија уговора са банком или потврда банке) и
- За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора школе.

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21),
3. Закон о омладинском организовању Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број: 98/04, 1/12) и
4. Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте младих ("Службени гласник Града Приједор", број: 15/23).

ОПИС ПОСТУПКА
У складу са Правилником о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте младих ("Службени гласник Града Приједора", број: 15/23), Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације у току календарске године објављује Јавни конкурс за суфинансирање/избор најповољнијих пројеката младих из Буџета Града Приједор за омладинске организације/неформалне групе младих из сљедећих области:
Изградња урбаног омладинског сектора и постицање одговорног дјеловања младих у заједници, побољшање положаја младих у руралним срединама, активности које подстичу младе на демократију и толеранцију, креативно изражавање младих кроз културан рад и различите облике умјетности (музика, књижевност, стрип, сликарство, алтернативни облици и креативна индустрија), подстицање развијања здравих животних стилова младих и одговорног односа према природи и околини, подршка запошљавању и мобилности младих (образовна, културна, спортска и туристичка мобилност), промовисање волонтерских активности и активног учешћа младих, промоција изврсности и стварања узора код младих. Јавни конкурс се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака омладинска организација/неформална група младих има увид у процедуру. Након објављивања Јавног конкурса и именовања Комисије. Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу пројеката коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, омладинске организације/неформалне групе младих закључују уговор са Градоначелником. Листа се објављује на званичном сајту Града Приједор. Омладинске организације којима није одобрен пројекат и не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева. По завршетку процедуре, сачињава се Записник и Извјештај о раду Комисије.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, СПОРТ И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе, канцеларија 67.
Електронска пошта: Контакт е-маил< e-mail >
Телефон: 052/245-196

ОДГОВОРНА ОСОБА
АЛЕКСАНДАР МИЉЕШИЋ
052/245-196, КАНЦ.: 65, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт и невладине организације