Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Регистрација промјене података предузетника - Јавни превоз ствари


НАЗИВ ПОСТУПКА: Регистрација промјене података предузетника - Јавни превоз ствари
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништво
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: Образац СП - 1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена фотокопија личне карте (пасоша за стране држављане)
2. Увјерење надлежног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника)
3. Градска административна такса за рјешење у износу од 20 КМ
4. Други докази ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа.
5. Одговарајући доказ који представља основ за промјену података, осим ако промјена података не зависи искључиво од воље предузетника.

Напомене:
- Отварање, промјена података и престанак рада издвојене јединице представљају промјену података предузетника.
- Привремени престанак представља промјену података предузетника.
- У случају промјене података предузетника, ако су власници два или више ортака, поред наведених доказа уз захтјев који потписују сви ортаци, прилаже се и анекс уговора о заједничком (ортачком) обављању дјелатности који обухвата пословне промјене које су предмет регистрације и који је овјерен од свих ортака.
- Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више ортака, такса се плаћа онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља
- Ако се захтјев подноси електронским путем, износ таксе се умањује за 50%.

Уз захтјев за промјену података предузетника - приступање ортака, потребно је приложити сљедећу документацију:
1. Овјерена фотокопија личне карте предузетника (пасоша за стране држављане)
2. Овјерену фотокопија личне карте ортака који приступа (пасоша за стране држављане)
3. Увјерење надлежног суда да није изречена мјера забране обављања дјелатности која се региструје (које није старије од 30 дана од дана
подношења захтјева за регистрацију предузетника) - за ортака који приступа
4. Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, којим потврђује да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза
(које није старије од 8 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника) - за ортака који приступа
5. Увјерење надлежног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника) - за предузетника и ортака који приступа
6. Фотокопија рјешења за оснивање предузетника
7. Уговор којим се уређују међусобни односи ортака (уговор о приступању ортака)
8. Градска административна такса за рјешење у износу од 20 КМ (такса се плаћа онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља)
9. Други докази ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа.

Уз захтјев за промјену података предузетника - иступање ортака, потребно је приложити сљедећу документацију:
1. Овјерена фотокопија личне карте за сваког ортака (пасоша за стране држављане)
2. Копија рјешења за оснивање предузетника
3. Уговор о раскиду заједничког обављања дјелатности (уговор о иступању ортака)
4. Увјерење надлежног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника) - за оба ортака
5. Градска административна такса за рјешење у износу од 20 КМ (такса се плаћа онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља)
6. Други докази ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о занатско предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16, 84/19),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени гласник Републике Српске“, број: 53/14) и
- Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број: 8/21),
- Закон о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20)
- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Српске", број: 47/17)

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени потребни документи и да ли је плаћена такса за регистрацију).
2. Израђује управни акт.
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
СЛАЂАНА МУТИЋ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
НЕВЕНА РАСТОКА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
БРАНКИЦА ЂАКОВИЋ
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво
ВЕСНА ВРХОВАЦ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво