Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање еколошке дозволе


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање еколошке дозволе
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одсјек за комуналне послове и заштиту животне средине
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.1.3.25 1-10
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Локацијски услови
2. Доказе за издавање еколошке дозволе урађене од овлаштене институције (1 примјерак у штампаном и оргинално потписаном примјерку и 1 електронски примјерак – ЦД)
3. Водна сагласност
4. Извод из пројектне документације
5. Сажетак технолошког пројекта за производна постројења
6. Административна такса у износу од 50 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске, број 71/12, 79/15, 70/20),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10. 66/18),
- Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (Службени гласник Републике Српске 124/12),
- Правилник о пројектима за која се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о потреби спровођња и обиму процјене утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Српске 124/12).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Води активности на провјери документације (капацитету погона / површини објекта).
3. Израђује управни акт - рјешење.
4. Доставља странци управни акт - рјешење.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ИМОВИНСКО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЈЕК ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Адреса:Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, приземље зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-180

ОДГОВОРНА ОСОБА
ТАЊА ЕЋИМ
052/245-187,КАНЦ.:8,РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине
НЕМАЊА САВАНОВИЋ
052/245-187,КАНЦ.:8,РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за заштиту животне средине