Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Регистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Пољопривреда


НАЗИВ ПОСТУПКА: Регистрација Престанка / привременог престанка обављања дјелатности предузетника - Пољопривреда
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништво
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: Образац СП - 1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена фотокопија личне карте (пасоша за стране држављане)
2. Рјешење за оснивање предузетника
3. Градска административна такса за рјешење у износу од 10 КМ

Напомене:
- У случају престанка заједничког (ортачког) обављања дјелатности уз захтјев који потписују сви ортаци, прилаже се и уговор о престанку заједничког (ортачког) обављања дјелатности, овјерен од свих ортака.
- Ако се захтјев подноси електронским путем, износ таксе се умањује за 50%.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о занатско предузетничкој дјелатности („Службени глсник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10),
- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени гласник Републике Српске“, број: 53/14) и
- Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број: 11/11, 7/13 и 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени потребни документи и да ли је плаћена такса за регистрацију),
2. Израђује управни акт.
3. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
СЛАЂАНА МУТИЋ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
НЕВЕНА РАСТОКА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО :Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
БРАНКИЦА ЂАКОВИЋ
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво
ВЕСНА ВРХОВАЦ
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво