Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Пријава за учешће на лицитацији


НАЗИВ ПОСТУПКА: Пријава за учешће на лицитацији
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Стручна служба Градоначелника, Одсјек за имовинске послове и евиденцију некретнина
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП МП 7.5.6.15 09/2-3
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ:
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Потврда о плаћеним трошковима поступка и
2. Потврда о уплати кауције.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
Трошкови поступка, у износу како је наведено у Огласу о продаји,
- рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722521,
- буџетска организација: 0074110.
Кауција, у износу од 10% од почетне продајне цијене некретнине, Јединствен рачун трезора Града Приједор, број: 5620070000266805.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19),
- Закон о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15, 107/19) и
- Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у смислу да ли је достављена потврда о уплати кауције и потврда о плаћеним трошковима поступка.
2. Одржава јавну продају.
3. Сачињава записник.
4. Доставља нотарској канцеларији понуду са највишом излицитираном цијеном, ради сачињавања уговора о продаји.
5. Доставља нацрт уговора Правобранилаштву РС Сједиште замјеника Приједор, ради достављања мишљења.
6. Доставља мишљење нотарској канцеларији, ради сачињавања уговора за потпис.
7. Потписивање уговора, од стране уговорних лица.
8. Доставља уговор Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове ПЈ Приједор, ради провођења промјена у евиденцијама о некретнинама.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
СТРУЧНА СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ОДСЈЕК ЗА ИМОВИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ЕВИДЕНЦИЈУ НЕКРЕТНИНА
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >

ОДГОВОРНА ОСОБА
ДИЈАНА СТОЈИЋ
052/245-115, КАНЦ.: 30, РАДНО МЈЕСТО: Шеф Одсјека за имовинске послове и евиденцију некретнина
Контакт < e-mail >
АНА БАЈИЋ СЕМИЗ
052/245-183, КАНЦ.: 31, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
Контакт < e-mail >
ЖАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
052/245-183, КАНЦ.: 31, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за имовинско-правне послове
Контакт < e-mail >