Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за издавање рјешења о пољопривредној сагласности


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за издавање рјешења о пољопривредној сагласности
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за пољопривреду и рурални развој, Одсјек за рурални развој и економику аграра
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП 0 8.2.1.23 21
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Локацијски услови или урбанистичко-технички услови овјерени од управе надлежног за послове уређења простора,
2. Копија геодетског снимка ситуације стварно изведеног стања израђеног од овлаштеног лица за послове премјера и катастра непокретности, само у случају легализације бесправно изграђеног објекта,
3. Посједовни лист или лист непокретности за парцелу за коју се тражи сагласност,
4. Копија катастарског плана или ажурна геодетску подлогу предмета обухвата,
5. Доказ о правном основу за кориштење земљишта ако инвеститор није власник пољопривредног земљишта,
6. Доказ надлежног органа о претходном стању, уколико се у посједовном листу предметно земљиште води као непољопривредно,
7. Доказ о уплаћеној накнади за промјену намјене пољопривредног земљишта - по рјешењу о утврђеној накнади и
8. 10,00 КМ градске административне таксе за рјешење о пољопривредној сагласности.

ЈЕДНОКРАТНА НАКНАДА
- рачун јавних прихода Буџета Републике Српске: 562-099-00000556-87,
- општина: 074,
- врста прихода: 722425,
- буџетска организација: 9999999.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник Републике Српске", број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19),
- Одлука о утврђивању катастарског прихода од земљишта на територији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 28/13),
- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и
- Одлука о градским административним таксама ("Службени гласник Града Приједор", број 8/21).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби - саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Израђује Рјешење о обрачуну накнаде, које доставља подносиоцу захтјева.
4. Након што подносилац захтјева достави доказ о уплати накнаде, израђује Рјешење о пољопривредној сагласности.
5. Доставља Рјешење подносиоцу захтјева.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, ОДСЈЕК ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМИКУ АГРАРА
Адреса: Улица Вожда Карађорђа бр. 45, 79102 Приједор
Електронска пошта: < e-mail >
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/211-200

ОДГОВОРНА ОСОБА
СУЗАНА БАШИЋ
052/490-187, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за послове пољопривреде