Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за промјену ентитетског држављанства


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за промјену ентитетског држављанства
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за општу управу
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ООУ_ ГП МП xxxxxxxxxxxxx
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству,
- овјерена копија личне карте,
- увјерење о пребивалишту и
- први примјерак уплатнице о извршеној уплати таксе (10,00 КМ).

Напомена
Документација мора бити у оргиналу или овјерена фотокопија - препис, не старија од 6 мјесеци.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- Сврха дознаке - такса за стицање држављанства БиХ и РС,
- Прималац - јавни приходи РС,
- Рачун примаоца - 5620990000055687,
- Врста прихода - 722119,
- Буџетска организација: - 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о матичним књигама (Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева.
- По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
- Израђује управни акт.
- Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-150

ОДГОВОРНА ОСОБА
СУАДА КОЛОНИЋ
052/245-152, КАНЦ.:24, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за пријемну канцеларију и област грађанских стања
ЈАСМИНКА МУРСЕЛОВИЋ
052/245-150, КАНЦ.:28, РАДНО МЈЕСТО: В. Д. Начелница одјељења