Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ преко 23 године


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ преко 23 године
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за општу управу
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГПОУ О 7.5.1.8
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ

ПРАВНИ ОСНОВ ПО КОМ СЕ ТРАЖИ НАКНАДНИ УПИС У МКР
- по поријеклу,
- рођењем на територији БиХ,
- натурализацијом и
- по сили закона – по пребивалишту у БиХ на дан 06.04.1992. године.

Уз захтјев за накнадни упис у МКР грађана БиХ који су стекли држављанство БиХ поријеклом – преко 23. године, прилаже:
- доказ о идентитету (пасош, лична карта),
- извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о боравишту,
- доказ да су, у моменту рођења дјетета, оба родитеља били држављани БиХ или доказ да је један родитељ био држављанин БиХ, а други држављанин СФРЈ у тренутку рођења дјетета,
- увјерење да није уписан у МКР по мјесту гдје се води МКР и КД за родитеље и
- 10,00 КМ градске административне таксе.

Напомена
Документи морају бити у оригиналу или овјерене фотокопија – препис.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о матичним књигама (Службени гласник Републике Српске, број 111/09 и 43/13),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева.
- По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
- Израђује управни акт.
- Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-150

ОДГОВОРНА ОСОБА
ЈАСМИНКА МУРСЕЛОВИЋ
052/245-150, КАНЦ.:28, РАДНО МЈЕСТО: Начелница одјељења