Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за промјену личног имена


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за промјену личног имена
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за општу управу
ШИФРА ЗАХТЈЕВА:
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1) извод из матичне књиге рођених,
2) увјерење о држављанству,
3) копија личне карте,
4) извод из матичне књиге вјенчаних,
5) извод из матичне књиге рођених за брачног супружника,
6) извод из матичне књиге рођених за дјецу,
7) потврда о мјесту пребивалишта,
8) увјерење надлежног суда да се против подносиоца захтјева не води кривични поступак,
9) увјерење пореског или другог надлежног органа да нема неизмирених пореских и царинских обавеза,
10) увјерење надлежног органа старатељства да нема неизмирених обавеза по основу издржавања,
11) увјерење о неосуђивању, односно за осуђивано лице увјерење да је казна извршена, да не трају правне посљедице осуде, односно да лице није уписано у посебан регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце,
12) доказ о уплати таксе.

Напомена:
- Лица која су у браку уз захтјев за промјену личног имена подносе доказе наведене под бројевима од 1) до 12).
- Лица која нису у браку уз захтјев за промјену личног имена подносе доказе наведене под бројевима 1), 2), 3) и 6) ако имају дјецу, и доказе наведене под бројевима од 7) до 12).
- Захтјев за промјену личног имена у име малољетног лица подносе родитељи, усвојитељи или старатељ уз сагласност надлежног органа старатељства и уз захтјев прилажу доказе наведене под бројевима 1), 2) и 7), копију личне карте подносиоца захтјева и сагласност малољетног лица ако има више од десет година.
Подносилац захтјева за промјену личног имена не прилаже доказе под бројевима 1), 2), 4), 5) и 6) ако се подаци о тим чињеницама воде у Републици Српској.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о личном имену (Службени гласник Републике Српске, број 82/19),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10) и
- Одлука о градским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
- Провјерава комплетност захтјева.
- По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
- Израђује управни акт.
- Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-150

ОДГОВОРНА ОСОБА
ЈАСМИНКА МУРСЕЛОВИЋ
052/245-150, КАНЦ.:28, РАДНО МЈЕСТО: Начелница одјељења