Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Рјешење о легалности објекта за објекте изграђене прије краја 1980. године


НАЗИВ ПОСТУПКА: Рјешење о легалности објекта за објекте изграђене прије краја 1980. године
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_006 ГП МП 7.1.1.1 (06/1-5)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. доказ о власништву, изводи из јавних евиденција о некретнинама (ЗК извадак, Посједовни лист, Увјерење о усклађењу честица);
2. копија катастарског плана са уцртани објектом или скица снимања са уцртаним објектом, израђена од стране овлаштене геодетске установе и
Неки од доказа да је објекат изграђен до краја 1980. године:
3. увјерење Републичке управе за ГИПП да је објекат регистрован аерофотограметријским снимањем које је извршено прије краја 1980. године или да је објекат био уписан у катастарски операт до 31.12.1980. године или
4. увјерење надлежног органа да је објекат евидентиран у евиденцији овог органа или
5. купопродајни уговор, који се односи на предметни објекат, закључен до краја 1980. године или
6. уговор о грађењу објекта или
7. других доказа на основу којих се може утврдити да је објекат изграђен до краја 1980. године и
8. административна градска такса у износу од 10 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Службени гласник Републике Српске, број 62/18) и
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Врши грађевински увиђај на лицу мјеста у присуству стручног лица архитектонско-грађевинске струке, те прикупља податке везано за чињенично стање, испитивањем власника објекта и његових сусједа и сл.
3. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе
4. Израђује управни акт.
5. Доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ
052/245-168, КАНЦ.:49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ
052/245-168, КАНЦ.:49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове