Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Локацијски услови - рекламни медији


НАЗИВ ПОСТУПКА: Локацијски услови - рекламни медији
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 8.2.1 3.1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: Уколико локацијски услови нису издати у прописаним роковима, инвеститор може поднијети жалбу као да је захтјев одбијен.

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Копија катастарског плана и геодетски снимак постојећег стања, уколико копија катастарског плана није ажурна;
2. Рјешење о обављању дјелатности или рјешење о упису у судски регистар;
3. Доказ о легалности и власништву или праву коришћења пословног простора (одобрење за грађење, употребна дозвола, извод из књиге уложених уговора за пословне просторе или ЗК извадак са уписаним пословним објектом или простором, уговор о закупу), осим за рекламне медије који су претходно посједовали документацију;
4. Административну градску таксу у износу од 20 КМ.
А) ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ МЕДИЈА
1. Техничка документација у одређеној размјери: опис начина постављања са графичким приказом приједлога изгледа рекламе (фотомонтажа, скица) и статичким мишљењем о начину постављања,
2. Опис напајања ел. енергијом.
Б) ЗАДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ РЕКЛАМНИХ МЕДИЈА
1. Локацијски услови или рјешење о урб. сагласности са УТУ, претходно издати за исту локацију,
2. Доказ о извршеној уплати годишње накнаде за јавно оглашавање за претходни период.
Ц) ЗАДРЖАВАЊЕ БЕСПРАВНО ПОСТАВЉЕНИХ РЕКЛАМНИХ МЕДИЈА
1. Фотографије са подацима о габаритима и положају,
2. Статичко мишљење о начину ослањања,
3. Атест о испитивању електроинсталација.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА
- рачун јавних прихода Града Приједор: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722521,
- буџетска организација: 0074160.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник Републике Српске", број 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) за негативно рјешене захтјеве,
- Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл. гласник Града Приједор бр. 6/14, 7/22),
- Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова (Службени гласник РС, број 69/13),
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" 6/19, 8/21) и
- Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнада за израду локацијских услова ("Сл. гласник Града Приједор" бр. 13/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјера комплетности захтјева у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
2. Израђује Урбанистичко-техничке услове,
3. Израђује и овјерава Локацијске услове и
4. Доставља Локацијске услове странци.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
ДРАГАНА СРЕДИЋ,
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
ДРАГАНА ЉУБОЈА-МУТИЋ,
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
АЛЕКСАНДРА САВИЋ,
052/245-172, КАНЦ.: 53, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
РАДА ЛАТИНОВИЋ ЈОВИЋ
052/245-175, КАНЦ.: 52, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове