Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Локацијски услови


НАЗИВ ПОСТУПКА: Локацијски услови
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_007 ГП МП 7.1.1.2 (06/2.1)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ:

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
А) ЗА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ:
1. Урбанистичко-технички услови и стручно мишљење (ако нема спроведбеног документа просторног уређења), који се достављају у три примјерка само ако се раде ван органа надлежног за послове уређења простора јединице локалне самоуправе;
2. Копија катастарског плана, односно ажурна геодетска подлога за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерене од органа надлежног за послове премјера и катастра;
3. Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта;
4. Сагласности на локацију објекта предвиђене у урбанистичко-техничким условима на основу посебних закона зависно од врсте и намјене објекта (комуналних предузећа која управљају комуналном инфраструктуром, јавних предузећа која управљају јавном инфраструктуром и слично, ако такве сагласности нису садржане у урбанистичко-техничким условима, осим ако је подручје будуће градње обухваћено спроведбеним документом просторног уређења);
5. Рјешење о утврђивању обавезе спровођења процјене утицаја на животну средину и обиму процјене утицаја, ако је њено спровођење обавезно у складу са посебним прописом;
6. Идејни пројекат и доказ о власништву или праву грађења над земљиштем за објекте за које према одредбама Закона није потребна грађевинска дозвола;
7. Административна градска такса у износу од 20 КМ.
Б) ЗА НАКНАДНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ:
1. Копија катастарског плана, односно ажурну геодетску подлогу за предложене трасе за инфраструктурне линијске комуналне објекте, овјерене од органа надлежног за послове премјера и катастра,
2. Геодетски снимак нелегално изграђеног објекта или дијела објекта
3. Доказ о легалности постојећег објекта, уколико је ријеч о легализацији доградњи, надоградњи и промјени намјене постојећег објекта,
4. Административна градска такса у износу од 20 КМ

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

НАКНАДА ЗА ТРОШКОВЕ ПОСТУПКА
- рачун јавних прихода Града Приједор: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722521,
- буџетска организација: 0074160.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18) за негативно рјешене захтјеве,
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Службени гласник Републике Српске, број 62/18),
- Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова (Службени гласник РС, број 69/13),
- Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације (Службени гласник РС, број 115/13),
- Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту (Сл. гласник Града Приједор бр. 6/14),
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине / Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13) и
- Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнада за израду локацијских услова (Сл. гласник Града Приједор бр. 13/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Врши преглед Стручног мишљења или Урбанистичко-техничких услова са достављеном документацијом и контролише усклађеност са документима просторног уређења, другом расположивом документацијом и законском регулативом.
3. Овјерава Стручна мишљења и Урбанистичко-техничке услове.
4. Израђује и овјерава Локацијске услове.
5. Доставља локацијске услове странци.

ОРГАНИЗАЦИОА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
ДРАГАНА СРЕДИЋ,
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
АЛЕКСАНДРА САВИЋ,
052/245-175, КАНЦ.: 52, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације
ДРАГАНА ЉУБОЈА-МУТИЋ,
052/245-177, КАНЦ.: 51, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за локацијске услове и информације