Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Грађевинска дозвола


НАЗИВ ПОСТУПКА: Грађевинска дозвола
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 7.5.1 ГД
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Локацијски услови или урбанистичко-технички услови (индивидуални стамбени и стамбено-пословни објекти БП мање од 400 м2 који се граде на подручју спроведбеног документа просторног уређења)
2. Доказ о имовинско-правним односима (извод из јавне евиденције о непокретностима, уговор или одлука надлежног органа погодна као основ за стицање власништва или права грађења у корист инвеститора; за грађење на грађ.земљишту у власништву више лица- уговор о међусобним односима инвеститора и свих сувласника земљишта закључен у складу са посебним законом; за извођење радова на објекту у власништву више лица - извод из јавне евиденције и уговор о закључен у складу са посебним законом).
3. Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству (у складу са посебним прописима )
4. Главни пројекат у три примјерка (израђен од стране овлаштене установе)
5. Извјештај о обављеној ревизији техничке документације у складу са чл.114 Закона
6. Еколошка дозвола, ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине
7. Друге доказе одређене посебним законима (пољопривредна сагласност, противпожарна сагласност, водопривредна сагласност, сагласност ЈП "Путеви РС" и сл.)
8. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађ.земљишта и једнократне ренте, те доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза
9. Доказ о измиреној накнади за финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности и
10. Административна градска такса у износу:
- индивидуални стамбени објекти БГП до 400 м2 = 2 КМ,
- индивидуални стамбени објекти БГП преко 400 м2 = 100 КМ,
- објекти колективног становања = 200 КМ,
- индивидуални стамбено-пословни објекти БГП до 400 м2 = 100 КМ,
- индивидуални стамбено-пословни објекти БГП преко 400 м2 = 200 КМ,
- пословни објекти = 200 КМ,
- инфраструктурни објекти = 100 КМ,
- објекти привременог карактера = 100 КМ и
- помоћни објекти = 2 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник РС", број 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката ("Сл. гласник Републике Српске", број 62/18, 93/22),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" 6/19, 8/21) и
- Правилник о садржају и контроли техничке документације (Службени гласник РС, број 101/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјера комплетности захтјева у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска,
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе,
3. Води активности на провјери комплетности техничке документације и њеној усклађености са локацијским условима и да ли је исту израдило овлаштено лице,
4. Овјерава техничку документацију,
5. Израђује управни акт и
6. Доставља странци овјерену техничку документацију и управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта:< e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове