Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Грађевинска дозвола


НАЗИВ ПОСТУПКА: Грађевинска дозвола
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ОПУ_002 ГП МП 7.1.1.1 (06/1-2.1)
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 15 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Локацијски услови,
2. Доказ о имовинско-правним односима (извод из јавне евиденције о непокретностима, уговор или одлука надлежног органа погодна као основ за стицање власништва или права грађења у корист инвеститора; за грађење на грађ.земљишту у власништву више лица - уговор о међусобним односима инвеститора и свих сувласника земљишта закључен у складу са посебним законом; за извођење радова на објекту у власништву више лица – извод из јавне евиденције и уговор о закључен у складу са посебним законом),
3. Уговор о концесији или јавно-приватном партнерству (у складу са посебним прописима),
4. Главни пројекат у три примјерка (израђен од стране овлаштене установе),
5. Извјештај о обављеној ревизији техничке документације у складу са чл. 114 Закона
6. Еколошка дозвола, ако је потребна или рјешење о одобравању студије утицаја на животну средину у складу са прописима о заштити животне средине,
7. Друге доказе одређене посебним законима (пољопривредна сагласност, противпожарна сагласност, водопривредна сагласност, сагласност ЈП „Путеви РС“ и сл.),
8. Рјешење о утврђивању висине накнаде за уређење градског грађ.земљишта и једнократне ренте, те доказ о уплати утврђеног износа накнада, односно уговор о начину измирења ових обавеза,
9. Доказ о измиреној накнади за финансирање послова премјера и успостављања катастра непокретности и
10. Административна градска такса у износу:
- индивидуални стамбени објекти БГП до 400 м2 = 2 КМ,
- индивидуални стамбени објекти БГП преко 400 м2 = 100 КМ,
- објекти колективног становања = 200 КМ,
- индивидуални стамбено-пословни објекти БГП до 400 м2 = 100 КМ,
- индивидуални стамбено-пословни објекти БГП преко 400 м2 = 200 КМ,
- пословни објекти = 200 КМ,
- инфраструктурни објекти = 100 КМ,
- објекти привременог карактера = 100 КМ и
- помоћни објекти = 2 КМ.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, број 40/13, 106/15, 3/16),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Закон о легализацији бесправно изграђених објеката (Службени гласник Републике Српске, број 62/18),
- Одлука о општинским административним таксама (Службени гласник Општине/Града Приједор 11/11, 7/13, 15/13) и
- Правилник о садржају и контроли техничке документације (Службени гласник РС, број 101/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. По потреби саслушава странке и друга заинтересована лица и води усмене расправе.
3. Води активности на провјери комплетности техничке документације и њеној усклађености са локацијским условима и да ли је исту израдило овлаштено лице.
4. Овјерава техничку документацију.
5. Израђује управни акт.
6. Доставља странци овјерену техничку документацију и управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта:< e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
ЛИДИЈА КЕВИЋ,
052/245-169, КАНЦ.: 50, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за контролу и праћење урбанистичко-техничке документације