Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Употребна дозвола


НАЗИВ ПОСТУПКА: Употребна дозвола
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за просторно уређење
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП ПУ 7.5.1 УД
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 20 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Грађевинску дозволу са пројектом изведеног стања у два примјерка, уколико је израђен и овјерен у складу са чланом 104. Закона о уређењу простора и грађењу,
2. Потврду о извршеном геодетском снимању објекта,
3. Доказ о извршеном снимању подземних инсталација,
4. Сагласности на изведено стање, када је то предвиђено посебним прописима (противпожарна сагласност, водна дозвола и др.),
5. Изјаву извођача о изведеним радовима и условима за одржавање објеката из члана 60. став 2. закона,
6. Извјештај надзорног органа,
7. Енергетски цертификат зграде,
8. Административна градска такса у износу:
- индивидуални стамбени објекти БГП до 400 м2 = 2 КМ,
- индивидуални стамбени објекти БГП преко 400 м2 = 100 КМ,
- објекти колективног становања =200 КМ,
- индивидуални стамбено-пословни објекти БГП до 400 м2 = 100 КМ,
- индивидуални стамбено-пословни објекти БГП преко 400 м2 = 200 КМ,
- пословни објекти = 200 КМ,
- инфраструктурни објекти = 100 КМ,
- објекти привременог карактера = 100 КМ,
- помоћни објекти = 2 КМ.
- За реконструкцију, доградњу, санацију или адаптацију грађевина плаћа се половина таксе одређене према врсти објекта.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о уређењу простора и грађењу ("Сл. гласник РС", број 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Одлука о градским административним таксама, пречишћени текст ("Сл. гласник Града Приједор" 6/19, 8/21) и
- Правилник о вршењу техничког прегледа објеката и издавању одобрења за употребу и осматрању тла и објеката у току грађења и употребе (Службени гласник РС, број 100/13).

ОПИС ПОСТУПКА
Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње:
1. Провјерава комплетност захтјева, у случају некомплетности обавјештава подносиоца захтјева о евентуалној допуни поднеска.
2. Води активности на повјеравању техничког прегледа објекта правним или физичким лицима (изабрана конкурсом) и координира са истим.
3. Израђује управни акт, након достављања коначног извјештаја Комисије за технички преглед, уколико је извјештај позитиван.
4. Уколико су у Извјештају комисије за технички преглед констатоване неправилности и недостаци, сачињава рјешење којим обавезује инвеститора или извођача радова да конкретне недостатке у одређеном року отклоне.
5. Доставља странци управни акт са свим потребним прилозима.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 2. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-170

ОДГОВОРНА ОСОБА
НИКОЛИНА ШАРИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове
РАДЕНКО ВУКОВИЋ,
052/245-168, КАНЦ.: 49, РАДНО МЈЕСТО:Самостални стручни сарадник за управно-правне послове