Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Регистрација оснивања предузетника - Јавни превоз лица - такси превоз


НАЗИВ ПОСТУПКА: Регистрација оснивања предузетника - Јавни превоз лица - такси превоз
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за привреду и предузетништво, Одсјек за управно - правне послове и предузетништво
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: Образац СП - 1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 2 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 15 дана од дана пријема рјешења

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. Овјерена фотокопија личне карте (пасоша за стране држављане)
2. Увјерење надлежног суда да није изречена мјера забране обављања дјелатности која се региструје (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника)
3. Увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске, којим потврђује да нема доспјелих, а неизмирених пореских обавеза
(које није старије од 8 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника)
4. Увјерење надлежног суда да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања (које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника)
5. Градска административна такса за рјешење у износу од 30 КМ
6. Други докази ако је њихово подношење обавезно према одредбама посебних прописа.

Напомена:
- Ако су оснивачи два или више лица прилаже се Уговор о заједничком (ортачком) обављању дјелатности којим се уређују међусобни односи ортака. Градска административна такса за рјешење у износу од 30 КМ за сваког ортака.
- Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више ортака, такса се плаћа онолико пута колико има лица којима се рјешење доставља.
- Ако се захтјев подноси електронским путем, износ таксе се умањује за 50%.

АДМИНИСТРАТИВНА ГРАДСКА ТАКСА
- маркица или на рачун јавних прихода: 562 007 0000417349,
- општина: 074,
- врста прихода: 722131,
- буџетска организација: 9999999.

ПРАВНИ ОСНОВ
- Закон о занатско предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16, 84/19),
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника („Службени гласник Републике Српске“, број: 53/14) и
- Одлука о градским административним таксама („Службени гласник Града Приједора“, број: 8/21),
- Закон о административним таксама ("Службени гласник Републике Српске", број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20)
- Закон о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Српске", број: 47/17)

ОПИС ПОСТУПКА
- Водитељ поступка у складу са законом предузима потребне радње, односно провјерава комплетност захтјева (да ли је захтјев поднесен на прописаном обрасцу, да ли су уз захтјев достављени документи о идентитету, пунољетству, измирености пореских обавеза, неизреченој заштитној мјери забране обављања дјелатности, о измирености новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања и да ли је плаћена такса), потом израђује управни акт и доставља странци управни акт.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ОДСЈЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Адреса: Трг ослобођења 1, 79 102 Приједор, 1. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-140

ОДГОВОРНА ОСОБА
СЛАЂАНА МУТИЋ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
НЕВЕНА РАСТОКА
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО :Самостални стручни сарадник за управно правне послове у области привреде
БРАНКИЦА ЂАКОВИЋ
052/245-155, КАНЦ.:1, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво
ВЕСНА ВРХОВАЦ
052/245-138, КАНЦ.:17, РАДНО МЈЕСТО: Самостални стручни сарадник за привреду и предузетништво