Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за суфинансирање програмско-пројектних активности удружења из средстава Буџета Града


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за суфинансирање програмско-пројектних активности удружења из средстава Буџета Града
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГП КС 7.1.2.2 22
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
- рјешење о регистрацији,
- потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
- уговор са банком о отварању трансакционог рачуна,
- биланс стања и биланс успјеха поднесеног АПИФ-у, за годину која претходи години подношења захтјева,
- доказ о реализованим пројектима/програмима у претходној години,
- наративни и финансијски извјештај о намјенском трошењу средстава додијељених од стране Града Приједора у години која претходи години подношења захтјева,
- финансијски план рада заснован на бази пројекта/програма са изворима прихода и очекиваним расходима за годину у којој се траже средства са детаљно образложеном структуром буџета и извора финансирања,
- извјештај о раду и реализованим програмским активностима из протекле године за Удружења која нису била финансирана из буџета Града.

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и
3. Правилник о критеријуму и начину расподјеле средстава удружења из области аматеризма у култури ("Службени гласник Града Приједор", број: 1/23).

ОПИС ПОСТУПКА
- У складу са Правилником о критеријуму и начину расподјеле средстава удружења из области аматеризма у култури ("Службени гласник Града Приједор, број: 1/23), Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације једном у току календарске године обавља процедуру расподјеле средстава удружењима из области аматеризма у култури. Процедура се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након објављивања Јавног позива и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Рјешењем Начелника Одјељења,а на основу Одлуке коју доноси Градоначелник. Остала удружења која не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева. По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ, МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, СПОРТ И НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-196

ОДГОВОРНА ОСОБА
АЛЕКСАНДАР МИЉЕШИЋ
052/245-196, КАНЦ.: 65, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ЈАДРАНКА МИЈИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за културу и међународну сарадњу