Основни подаци о поступку

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОСТУПКУ

ПРЕУЗМИТЕ ОБРАЗАЦ: Захтјев за суфинансирање програмско-пројектних активности удружења из средстава Буџета Града


НАЗИВ ПОСТУПКА: Захтјев за суфинансирање програмско-пројектних активности удружења из средстава Буџета Града
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА: Одјељење за културу, међународну сарадњу, спорт и невладине организације
ШИФРА ЗАХТЈЕВА: ГПО 8.2.1.1 12-1
ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА: Шалтер сала Градске управе – пријем поднесака, еПисарница
РОК ЗА ИЗДАВАЊЕ: 30 дана, од дана комплетно поднесеног захтјева
ПРАВО НА ЖАЛБЕ: 8 дана од дана пријема акта о одлучивању

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЈЕВ
1. рјешење о регистрацији,
2. потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
3. уговор са банком о отварању трансакционог рачуна,
4. биланс стања и биланс успјеха поднесеног АПИФ-у, за годину која претходи години подношења захтјева,
5. доказ о реализованим пројектима/програмима у претходној години,
6. наративни и финансијски извјештај о намјенском трошењу средстава додијељених од стране Града Приједора у години која претходи години подношења захтјева,
7. финансијски план рада заснован на бази пројекта/програма са изворима прихода и очекиваним расходима за годину у којој се траже средства са детаљно образложеном структуром буџета и извора финансирања,
8. извјештај о раду и реализованим програмским активностима из протекле године за Удружења која нису била финансирана из буџета Града.

ПРАВНИ ОСНОВ
1. Закон о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18),
2. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и
3. Правилник о критеријуму и начину расподјеле средстава удружења из области аматеризма у култури ("Службени гласник Града Приједор", број: 14/19)

ОПИС ПОСТУПКА
- У складу са Правилником о критеријуму и начину расподјеле средстава удружења из области аматеризма у култури ("Службени гласник Града Приједор, број: 14/19), Одјељење за друштвене дјелатности једном у току календарске године обавља процедуру расподјеле средстава удружењима из области аматеризма у култури. Процедура се одвија на јаван и транспарентан начин, те свака заинтересована странка има увид у процедуру. Након објављивања Јавног позива и именовања Комисије, Комисија врши бодовање и утврђује ранг листу коју предлаже Градоначелнику. По обављеној процедури, средства се додјељују Рјешењем Начелника Одјељења,а на основу Одлуке коју доноси Градоначелник. Остала удружења која не испуњавају услове обавјештавају се писмено о исходу њиховог захтјева.

По завршетку процедуре, сачињава се Записник.

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Адреса: Трг ослобођења 1, 79102 Приједор, 3. спрат зграде Градске управе
Електронска пошта: < e-mail >
Телефон: 052/245-195

ОДГОВОРНА ОСОБА
МОЊА КАСАЛОВИЋ
052/245-195, КАНЦ.: 64, РАДНО МЈЕСТО: Начелник одјељења за друштвене дјелатности
ДРАГАН ВУЧЕНОВИЋ
052/245-135, КАНЦ.: 67, РАДНО МЈЕСТО: Шеф одсјека за спорт, културу, омладину и породицу