Одсјек за стратешко планирање, управљање пројектима и развој

Одсјек за стратешко планирање , управљање пројектима и развојем

Шеф Одсјека: ЗИНАЈДА ХОШИЋ, дипломирани економиста
Адреса: Алеја козарског одреда бб, 79102 Приједор
Телефон: 052/214-333
Факс: 052/214-333
Имејл: strategija@prijedorgrad.org, zinajda.hosic@prijedorgrad.org

НАДЛЕЖНОСТИ
У Одсјеку за стратешко планирање, управљање пројектима и развојем обављају се слиједећи послови: оперативна припрема потребних аката за покретање процеса планирања и ревизије Стратегије развоја и секторских развојних планова;оперативна координација активности на изради и ревизији Стратегије развоја и секторских развојних планова, укључујући коорднинацију активности Развојног тима, припрема и организовање редовних састанака Партнерске групе ради разматрања статуса реализације Плана имплементације Стратегије и дефинисања евентуалних препорука за унапређења процеса имплементације, промоција резултата у имплементацији Стратегије развоја према широј јавности, активно праћење економских трендова у циљу планирања економског развоја; послови међународне и регионалне сарадње и европских интеграција, организација и координација пријема инвеститора на нивоу Градске управе, сарадња са међународним донаторским и кредитним организацијама, формирање и ажурирање базе података текућих инвестиционих пројеката, повезивање прихваћених иницијатива са ПС-а са процесима акционог планирања Стратегије и других планова, израда и вођење база података о инвестицијама у Граду Приједор у протеклој години и друге послове по налогу Градоначелника, реализацији заједничких пројектних активности које се реализују у партнерству са јавним предузећима и установама и невладиним сектором, а у циљу развоја Града, припремање и израда пројеката у сарадњи са надлежним организационим јединицама Градске управе, праћење програма и фондова Европске Уније доступних БиХ, иницира инвестиционе пројекте у граду Приједор обезбјеђивањем средстава из доступних фондова и програма, промоција рада и вођење јединствене базе података о пројектима који се реализују и о степену реализације истих.