Цивилна заштита

Цивилна заштита града Приједора

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других несрећа који обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа већих размјера и ратних дејстава. Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од природних и других несрећа су хуманитарне и невојне природе.

ДОКУМЕНТИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

Програм развоја ЦЗ
Процјена угрожености