Građevinsko zemljište

Zone građevinskog zemljišta
Propisi
Naziv propisaSlužbeni glasnik
01. ZAKON O UREĐENjU PROSTORA I GRAĐENjU Službeni glasnik Republike Srpske br. 40/13, 106/15, 3/16, 84/19
02. ZAKON O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATASlužbeni glasnik Republike Srpske br. 62/18 i 93/22
03. PRAVILNIK ZA OBRAČUN NAKNADE TROŠKOVA UREĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA, prečišćeni tekstSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 34/14
04. UREDBA O USLOVIMA, OBRAČUNU I PLAĆANjU NAKNADE ZA LEGALIZACIJUSlužbeni glasnik Republike Srpske br. 97/13
05. ODLUKA O UREĐENjU PROSTORA I GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 6/14 i 7/22
06. PROGRAM UREĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2024. GODINUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 3/24
07. ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE ZA IZRAČUNAVANJE VISINE RENTE U 2024. GODINISlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 3/24
08. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNE CIJENE TROŠKOVA PRIPREMANJA G.G.Z. ZA 2024. GODINUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 3/24
09.ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNIH JEDINIČNIH CIJENA RADOVA KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUTURE I UREĐENJA JAVNIH POVRŠINASlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 3/24
10. ODLUKA O VISINI TROŠKOVA UREĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA ZA 2024. GODINUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 3/24
11. ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSJEČNO OSTVARENE NAKNADE TROŠKOVA UREĐENJA GGZ ZA 2024. GODINUSlužbeni glasnik Grada Prijedor br. 3/24
12. ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATASlužbeni glasnik Republike Srpske br. 93/22
Naknade

Naknade

A.NAČIN OBRAČUNA NAKNADA ZA UREĐENJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA:
Naknada za uređenje gradskog građevinskog zemnjišta obračunava se zavisno o tome da li se lokacija na kojoj se gradi objekat nalazi u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja koji je u primjeni ili na području za koje nije donesen takav dokument prostornog uređenja.

a) Obračun za lokacije u obuhvatu sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja

Za obračun se koristi tabela obračuna iz Priloga 3 Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Sl.glasnik Grada Prijedor" br. 6/14 i 7/22) sa unesenom baznom cijenom - visinom troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2024. god. određena u tabeli člana 2. Odluke o visini troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta ("Sl.glasnik Grada Prijedor" br. 3/24). Bazna cijena i tabela obračuna su jedinstveni za svaki sprovedbeni dokument prostornog uređenja.

b) Obračun za lokacije izvan obuhvata sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja

Za obračun se koristi tabela obračuna iz Priloga 3 Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu ("Sl.glasnik Grada Prijedor" br.6/14) se unesenom prosječnom jediničnom cijenom uređenja gradskog građevinskog zemljišta, određena u tabeli člana 2. Odluke, a koja za 2024. god. iznosi 48,00 KM/m2 korisne površine novoplaniranog objekta.

B) NAČIN OBRAČUNA RENTE

Renta se obračunava kao proizvod korisne površine novoplaniranog objekta i procentualnog učešća osnovice za obračun u 2024. god.. Osnovica za izračunavanje visine rente kod izgradnje, dogradnje i nadogradnje postojećih objekata u 2024. god. utvrđena je na osnovu prosječne, konačne građevinske cijene jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora za područje Grada Prijedor, a ona je određena na osnovu predračuna radova iz glavnih projekata za izdate građevinske dozvole iz prethodne godine, što je sadržano u Odluci o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine rente u 2024. godini ("Službeni glasnik Grada Prijedor" br. 3/24). Osnovica za obračun rente u 2024. god. iznosi 1078,16 KM/m2. Prema članu 3. iste Odluke visina rente utvrđuje se u procentu za pojedine zone od prosječne konačne građevinske cijene iz člana 2. Odluke, i to kako slijedi:

ZonaProcenatKM/m2
1. zona6%64,69
2. zona5%53,91
3. zona4%43,13
4. zona3%32,34
5. zona2%21,56
6. zona1% 10,78


C) NAČIN OBRAČUNA NAKNADE ZA LEGALIZACIJU

Prema članu 11. Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata "Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 62/18) investitor odnosno vlasnik objekta koji je predmet legalizacije dužan je da plati naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljšta i rentu koja se obračunava na gore navedeni način (pod A i B)
1) Ako investitor, odnosno vlasnik bespravnog objekta zahtjev za legalizaciju ne podnese u roku od šest mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona, osim navedene naknade plaća i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20% od obračunatog iznosa naknada iz stava 1. člana 11. Zakona.
2) U slučaju kad je predmet legalizacije objekat za koji se u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju ne obračunava naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i renta, naknada za legalizciju iznosi 2% od predračunske vrijednosti tog objekta, izračunata na osnovu predmjera i predračun svih radova iz glavnog projekta.
3) Za privremeno zadržavanje objekata investitor plaća naknadu koja iznosi 35% od naknada obračunatih u skladu sa članom 11. ovog zakona.

NAPOMENA:
- Za poljoprivredno zemljište koje je dokumentom prostornog uređenja određeno kao građevinsko zemljište za koje investitor plaća naknadu za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe u skladu sa posebnim propisom, troškovi rente umanjuju se za iznos plaćene naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta .
- Investitori objekata koji se grade i legalizuju na ostalom građevinskom zemljištu ne plaćaju naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.
- Investitor linijskih objekata komunalne i javne infrastrukture ne plaća naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu.
Olakšice i podsticaji