Stručna služba Gradonačelnika

Stručna služba Gradonačelnika

Šef stručne službe: OGNJEN DRAGIČEVIĆ, dipl. pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-110
052/245-111

NADLEŽNOSTI
U Stručnoj službi Gradonačelnika obavljaju se stručni, operativni i administativno-tehnički poslovi u okviru nadležnosti i ovlašćenja Gradonačelnika, koji se odnose na:
- unapređivanje organizacije i metoda rada i ostvarivanje saradnje sa svim organizacionim jedinicama Gradske uprave,
- praćenje i usklađivanje aktivnosti organizacionih jedinica Gradske uprave u postupku usaglašavanja propisa Grada i pokretanje inicijative za određene promjene,
- praćenje propisa o radnim odnosima koji se primjenjuju na zaposlene u Gradskoj upravi,
- sistemsko praćenje kadrovske strukture zaposlenih u Gradskoj upravi radi njenog unapređivanja i utvrđivanja optimalnih mogućnosti korištenja raspoloživih znanja i sposobnosti kadrova u skladu sa planiranim potrebama (kretanje profesionalne karijere, radni rezultati, sistem ocjenjivanja rada, motivacija zaposlenih i dr.)
- praćenje propisa iz oblasti javnih nabavki i imovinsko-pravnih poslova,
- rješavanje u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
- unapređenje Gradske uprave prema građanima i pravnim licima koji se obraćaju Gradskoj upravi,
Služba obavlja poslove koji se odnose na:
- prijem u radni odnos i raspoređivanje zaposlenih, prestanak radnog odnosa, kao i ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih (vođenjem i obradom podataka u skladu sa propisima za kadrovsku evidenciju putem informacionih sistema)
a) u normativno pravnoj oblasti Služba prati i vrši koordinaciju poslova koji se odnose na:
- izradu akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi i drugih opštih i pojedinačnih akata koje donosi Gradonačelnik,
- priprema prijedloga opštih akata koje donosi Gradonačelnik,
- usklađivanje opštih i pojedinačnih akata koje pripremaju organizacione jedinice Gradske uprave sa ustavom, zakonom, Statutom grada i drugim propisima,
- davanje saglasnosti na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Prijedor;
b) u oblasti javnih nabavki Služba prati i vrši koordinaciju poslova koji se odnose na:
- izradu Plana javnih nabavki u skladu sa Budžetom Grada,
- vođenje postupka javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i usvojenim Planom javnih nabavki Grada,
-saradnja sa Agencijom za javne nabavke BiH i Komisijom za žalbe u postupku tumačenja određenih propisa i rješavanja po žalbama;
c) u oblasti imovinsko-pravnih poslova i evidencije nekretnina:
- obavljanje najsloženijih poslova iz oblasti imovinsko pravnih poslova iz nadležnosti Grada, što podrazumjeva izradu zahtjeva, tužbi i žalbi u sporovima u kojima Grad ne zastupa Pravobranilaštvo Republike Srpske, kao i izrada izjašnjenja u sporovima u kojima je Grad jedna od strana u sporu,
- poslovi koji se odnose na zastupanje Grada pred sudovima i drugim organima u imovinsko-pravnim sporovima, u sporovima naplate za naknade i usluge i u radnim sporovima u skladu sa zakonom,
- poslovi koji se odnose na prikupljanje dokumentacije, pokretanje postupaka i učestvovanje u postupcima utvrđivanja prenosa prava svojine u korist Grada, kao i u postupcima pripreme odluka za sjednice Skupštine Grada, kojim odlukama se upravlja i raspolaže nepokretnom imovinom Grada,
- poslovi evidencije nepokretne imovine Grada i njeno kontinuirano ažuriranje i drugi poslovi vezani za ovu oblast.

ODSJECI
1. Odsjek za ljudske resurse, normativno-pravne poslove i drugostepeni postupak
Šef Odsjeka: Sanela Švraka, dipl.pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-114
052/245-111
2. Odsjek za imovinske poslove i evidenciju nekretnina
Šef Odsjeka: Dijana Stojić, dipl. pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-115
052/245-111
3. Odsjek za javne nabavke
Šef Odsjeka: Hasnija Skopljak, dipl.pravnik
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-117
052/245-111