Kabinet Gradonačelnika

KABINET GRADONAČELNIKA

Šef kabineta: DANIJELA DODOŠ, dipl. ekonomista
Trg oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor
052/245-134
052/245-113

NADLEŽNOSTI
Kabinet Gradonačelnika je posebna organizaciona jedinica u okviru koje se obavljaju savjetodavni, protokolarni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Gradonačelnika, a koji se odnose na: pripremu sjednica Kolegijuma Gradonačelnika, sastanaka koje organizuje Gradonačelnik sa rukovodiocima organizacionih jedinica Gradske uprave, javnim preduzećima i ustanovama, manifestacije na kojima je Gradonačelnik predsjednik organizacionog odbora, vođenje evidencije sa pomenutih događaja staranje o realizaciji utvrđenih obaveza, vođenje zapisnika, te izrada zaključaka sa sjednica Kolegijuma, postupanje po predstavkama, prijedlozima i pritužbama građana, te po aktima koje institucije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine upućuju Gradonačelniku, staranje o pošti Gradonačelnika, evidentiranje i dalja distribucija iste za proces prijema stranaka, obavljanje protokolarnih poslova na planu saradnje sa institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, međunarodnim organizacija, građanima, te koordinsanje poslova u vezi sa međunarodnim programima posjeta, službenim posjetama u zemlji i inostratnstvu, realizovanje aktivnosti iz djelokruga odnosa s javnošću, informisanja, te utvrđivanja zvanične internet prezentacije Grada Prijedor, ažuriranje liste poslovnog protokola, internet adresara, programa međunarodnih protokolarnih događaja za potrebe Gradonačelnika, prevođenje dokumentacije za potrebe Gradonačelnika i drugih dokumenata po nalogu Gradonačelnika, poslove međunarodne saradnje, vršenje poslova vezanih za pristup informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, po nalogu Gradonačelnika prima stranke koje traže prijem kod Gradonačelnika, obezbjeđuje i planira organizaciju službenih putovanja Gradonačelnika i zvaničnih delegacija, obavlja i druge poslove po nalogu Gradonačelnika.