Aktivnosti Skupštine

Predstavljanje Džender akcionog plana grada Prijedora 2024-2027

Džender akcioni plan grada Prijedora za period 2024-2027,godina koji su odbornici Skupštine grada usvojili na 38.sjednici početkom aprila ove godine predstavljen je danas medijima i nevladinim organizacijama.

Prezentaciju Džender akcionog plana grada Prijedora, kojoj su prisustvovali i predstavnici OEBS-a, održali su članovi Komisije za ravnopravnost polova i Radne grupe za izradu i sprovođenje ovog plana, koji su zaduženi i za njegovo praćenje i realizaciju. Tokom trogodišnje implementacije ovog dokumenta, planirane su brojne aktivnosti.
"Tokom prve godine implementacije Akcionog plana, najviše ćemo raditi na edukacijama za ona zanimanja za koja postoji mogućnost zapošljavanja. Vodićemo računa i o nasilju u porodici, odnosno održaćemo predavanja o femicidu koji je dosta prisutan u BiH. Želimo pogotovo raditi sa omladinom, kako bi na vrijeme uočili postojanje neravnopravnosti polova u bilo kojim oblastima", rekla je predsjednica Komisije za ravnopravnost polova grada Prijedora Azra Pašalić.
Grad Prijedor je, u okviru projekta UNDP-a koji realizuje UN women, započeo izradu rodno odgovornog budžeta.
"Mi smo i dosad, kroz naš linijski budžet, imali neke stavke gdje smo isplaćivali određene programe, a onda su te stavke kroz gradska odjeljenja bile sumirane. Kroz rodno odgovorno budžetiranje, tačno će se navesti i znati stavke po određenim programima, kao što su podsticaji za ženski sport, poljoprivredu, žensko preduzetništvo, za poljoprivredne aktivnosti samih žena itd. Tako da će ove aktivnosti značiti tačno određivanje sredstava u budžetu grada za određene manje zastupljene populacije", rekla je Maja Kunić, načelnik Odjeljenja za finansije i član Radne grupe za izradu Džender akcionog plana.
Zakon o ravnopravnosti polova BiH donesen je 2003. a izmijenjen i dopunjen 2009. godine. Donošenje džender akcionih planova obaveza je svih lokalnih zajednica.
Zaključci sa sastanka održanog povodom predstavljanja Gender akcionog plana

1.Projekti iz predloženog plana provodiće se u skladu sa dostupnim sredstvima od strane donatora I prijedlogom za uvrštenje u revidirani Plan budžeta
2.Kontinuirano praćenje podrške ženama kako u preduzetništvu I samozapošljavanju, tako I kroz socijalnu I pronatalitetnu politiku
3.Sigurna kuća u Prijedoru je jedno od značajnih pitanja o kojem se treba razgovarati sa donosiocima odluka
4.Nevladin sektor se treba uključiti projektima, koji će jačati ulogu I žena I muškaraca, kroz oblasti socijalne politike, jačanje ekonomske stabilnosti, uspostavljanje ravnopravnosti u svim oblastima.
5.Realizovati aktivnost promocije podrške ženama i posjete žena u ruralnim sredinama, kako bi im se predočila njihova prava, proces prijave nasilja I postupanje po zakonu.
6.Učestalo javno obraćanje o značajnim pitanjima istaknutim u gender akcionom planu.
7.Promocija pojma femicid I praćenje pravne regulative, kako bi se Komisija za ravnopravnost I Tim za izradu GAP-a, uključili u javnu raspravu pred donošenje zakonskog akta.
8.Rodno budžetiranje će se pratiti kroz linijski budžet, sve dok se ne definiše programsko budžetiranje.
9.Predstavljanje plana je inicijalni sastanak, a ostali sastanci održavaće se u skladu sa realizacijom planiranih aktivnosti I projekata,


Nazad