O Skupštini

Skupština Grada Prijedora

IGOR KNEGINJIĆ

IGOR KNEGINJIĆ

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052/245-122
052/245-127


PRIM.DR. AZRA PAŠALIĆ

PRIM.DR. AZRA PAŠALIĆ

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052-245-122
052-245-127

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Prijedoru gdje je i rodjena 17.09.1947.godine.
Medicinski fakultet završila u Beogradu 1975. godine a specijalizaciju pedijatrije u Beogradu i Sarajevu 1984.godine.Do početka rata radila u Domu zdravlja Prijedor kao pedijatar i načelnik Dječijeg i školskog dispanzera.
Tokom rata bila je izbjeglica u Zagrebu i Njemačkoj i radila u izbjegličkim kampovima,humanitarnim i nevladinim organizacijama.U Njemačkoj je radila u Univerzitetskoj klinici < Kreiskrankenhaus Starnberg>.
Nakon Dejtonskog sporazuma i završetka rata 1996.vraća se u BiH,u Sanski Most, gdje radi kao pedijatar i načelnik pedijatrijske sluzbe u Domu zdravlja Sanski Most.
U tom periodu je pohadjala program obuke porodične medicine u organizaciji Evropske komisije kojim dobija pravo na obavljanje poslova porodičnog ljekara od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 2004.godine.
U Prijedor se vraća 2001.godine i radi u Domu zdravlja na mjestu pedijatra i načelnika Dječjieg dispanzera Doma zravlja Prijedor.
Zbog uspješnog stručnog rada i doprinosa u razvoju zdravstva dodijeljena joj je titula primarijusa 2004.godine od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. U toku stručnog rada konstantno joj je prudužavana Licenca za rad u zdravstvenom sistemu zbog kontinuirane medicinske edukacije i aktivnog učešca na Kongresima , seminarima i edukacijama iz mnogih zdravstvenih oblasti a naročito savremenog liječenja Astme i organiziranja Škole astme u pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Prijedor.
Član je Predsjedništva Udruženja pedijatara,član ljekarske Komore Republike Srpske i Udruženja doktora medicine Republike Srpske.
Veliki angažman i sposobnosti posvetila je volonterskom i humanitarnom radu u razvoju civilnog društva,pomirenju i suživotu uz edukacije iz oblasti nenasilnog rješavanja konflikata,pisanje projekata,namicanja sredstava,jačanje žena i djevojaka u politicii sl. koje su organizirale Fondacija Udružene žene,Žene ženama,OSCE i druge domaće i strane nevladine organizacije.
U svom radu u nevladinom sektoru dala je veliki doprinos u radu mnogih udruženja gradjana i nevladinih organizacija gdje je bila osnivačan upravljačkih struktura i koordinator kao sto su Civic forum koji je osnovan u okviru Agencije lokalne demokratije,Forum za bezbjednost u projektu Britanske ambasade,Nansen dijalog centar,NVO Familija,UG Berek,Udruženje žena Donja Puharska,KUD Osman Dzafic,Mostovi prijateljstva,UG narodna kuhinja Optimisti ,Koalicija za borbu protiv djela počinjenih iz mržnje i predrasuda Prva tolerancija Prijedor i drugih.
Član je Radne grupe koju je imenovao gradonacelnik za izradu Akcionog plana prevencije djela počinenih iz mržnje i predrasuada koji je usvojen u Skupštini grada. Jedna je od potpredsjednika Evropskog pokreta u BiH.
Certificirani je Medijator u BiH i aktivno radi u postupcima medijacija Udruženja medijatora u BiH.
Politikom se pocela baviti 2004. godine da bi pomogla svim kategorijama gradjana od povratničke,domicilne, izbjegličke populacije kao i jačnje žena u politici na mjestu gdje se donose odluke.
Za odbornicu Skupštine opštine prvi put je izabrana na Izborima 2004. godine a kasnije na lokalnim izborima 2008.godine,2012. godine i 2020.godine.
Funkciju Predsjednice Skupstine opstine je obavljala u mandatima 2004.do 2008. i 2008. do 2012. a trenutno obavlja funkciju Potpredsjednice Skupštine grada kao odbornica koalicije Pokret za Prijedor.
Predsjednica je Regionalnog odbora Pokreta demokratske akcije i jedan od potpredsjednika politicke partije Pokret demokratske akcije.
Predsjednica je skupštinske Komisije za ravnopravnost polova i član Komisije za Izbor i imenovanje.
Tečno govori njemacki jezik.
Suprug potpredsjednice je je Husein Pašalic,socijalni radnik u penziji a sin Emir Pašalic zivi u Americi i doktor je informatickih nauka.


NADLEŽNOSTI

(1) Skupština Grada je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike Grada.

(2) U okviru svog djelokruga, Skupština Grada:
1) donosi statut Grada,
2) donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
3) donosi budžet,
4) usvaja finansijske izvještaje,
5) donosi planove i programe razvoja Grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
6) donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
7) donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
8) donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
9) donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, boračko-invalidske zaštite, civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine,
10) donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
11) daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,
12) donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i zaštite od požara i vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
13) donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada,
14) donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica,
15) donosi odluku o proglašenju praznika Grada,
16) donosi odluke o održavanju tradicionalnih manifestacija i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Grada,
17) donosi odluku o upotrebi simbola Grada,
18) donosi odluku o članstvu Grada u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
19) odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima, u skladu sa zakonom,
20) donosi plan korišćenja javnih površina,
21) donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
22) donosi odluku o nagradama i priznanjima,
23) bira i razrješava predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika Skupštine Grada, zamjenika Gradonačelnika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Grada, imenuje i razrješava sekretara Skupštine Grada i načelnika odjeljenja odnosno službe i vrši izbor, imenovanja i razrješenja na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,
24) osniva stručnu službu za potrebe Skupštine Grada i njenih radnih tijela,
25) osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
26) pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Grada i naseljenog mjesta,
27) donosi odluku o zaduženju Grada,
28) usvaja Poslovnik Skupštine Grada,
29 usvaja etički kodeks Skupštine Grada,
30) razmatra godišnji izvještaj o radu Gradonačelnika i zauzima svoj stav,
31) razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području Grada,
32) odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Gradonačelnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor Gradonačelnika,
33) razmatra izvještaj Gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
34) odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Grada,
35) imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je Grad osnivač ili suosnivač,
36) osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad, kojima upravlja u skladu sa zakonom,
37) raspisuje javni zajam i samodoprinos,
38) raspisuje referendum, u skladu sa zakonom,
39) donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice na području Grada,
40) razmatra izvještaje o radu i programe rada privrednih društava, organizacija i ustanova čiji je osnivač Grad,
41) razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama, u skladu sa zakonom i
42) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Skupština Grada ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine koje bira na period trajanja mandata Skupštine Grada.