O Skupštini

Skupština Grada Prijedora

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052/245-122
052/245-127


PRIM.DR. AZRA PAŠALIĆ

PRIM.DR. AZRA PAŠALIĆ

POTPREDSJEDNIK SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052-245-122
052-245-127

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Prijedoru gdje je i rodjena 17.09.1947.godine.
Medicinski fakultet završila u Beogradu 1975. godine a specijalizaciju pedijatrije u Beogradu i Sarajevu 1984.godine.Do početka rata radila u Domu zdravlja Prijedor kao pedijatar i načelnik Dječijeg i školskog dispanzera.
Tokom rata bila je izbjeglica u Zagrebu i Njemačkoj i radila u izbjegličkim kampovima,humanitarnim i nevladinim organizacijama.U Njemačkoj je radila u Univerzitetskoj klinici < Kreiskrankenhaus Starnberg>.
Nakon Dejtonskog sporazuma i završetka rata 1996.vraća se u BiH,u Sanski Most, gdje radi kao pedijatar i načelnik pedijatrijske sluzbe u Domu zdravlja Sanski Most.
U tom periodu je pohadjala program obuke porodične medicine u organizaciji Evropske komisije kojim dobija pravo na obavljanje poslova porodičnog ljekara od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske 2004.godine.
U Prijedor se vraća 2001.godine i radi u Domu zdravlja na mjestu pedijatra i načelnika Dječjieg dispanzera Doma zravlja Prijedor.
Zbog uspješnog stručnog rada i doprinosa u razvoju zdravstva dodijeljena joj je titula primarijusa 2004.godine od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. U toku stručnog rada konstantno joj je prudužavana Licenca za rad u zdravstvenom sistemu zbog kontinuirane medicinske edukacije i aktivnog učešca na Kongresima , seminarima i edukacijama iz mnogih zdravstvenih oblasti a naročito savremenog liječenja Astme i organiziranja Škole astme u pedijatrijskoj službi Doma zdravlja Prijedor.
Član je Predsjedništva Udruženja pedijatara,član ljekarske Komore Republike Srpske i Udruženja doktora medicine Republike Srpske.
Veliki angažman i sposobnosti posvetila je volonterskom i humanitarnom radu u razvoju civilnog društva,pomirenju i suživotu uz edukacije iz oblasti nenasilnog rješavanja konflikata,pisanje projekata,namicanja sredstava,jačanje žena i djevojaka u politicii sl. koje su organizirale Fondacija Udružene žene,Žene ženama,OSCE i druge domaće i strane nevladine organizacije.
U svom radu u nevladinom sektoru dala je veliki doprinos u radu mnogih udruženja gradjana i nevladinih organizacija gdje je bila osnivačan upravljačkih struktura i koordinator kao sto su Civic forum koji je osnovan u okviru Agencije lokalne demokratije,Forum za bezbjednost u projektu Britanske ambasade,Nansen dijalog centar,NVO Familija,UG Berek,Udruženje žena Donja Puharska,KUD Osman Dzafic,Mostovi prijateljstva,UG narodna kuhinja Optimisti ,Koalicija za borbu protiv djela počinjenih iz mržnje i predrasuda Prva tolerancija Prijedor i drugih.
Član je Radne grupe koju je imenovao gradonacelnik za izradu Akcionog plana prevencije djela počinenih iz mržnje i predrasuada koji je usvojen u Skupštini grada. Jedna je od potpredsjednika Evropskog pokreta u BiH.
Certificirani je Medijator u BiH i aktivno radi u postupcima medijacija Udruženja medijatora u BiH.
Politikom se pocela baviti 2004. godine da bi pomogla svim kategorijama gradjana od povratničke,domicilne, izbjegličke populacije kao i jačnje žena u politici na mjestu gdje se donose odluke.
Za odbornicu Skupštine opštine prvi put je izabrana na Izborima 2004. godine a kasnije na lokalnim izborima 2008.godine,2012. godine i 2020.godine.
Funkciju Predsjednice Skupstine opstine je obavljala u mandatima 2004.do 2008. i 2008. do 2012. a trenutno obavlja funkciju Potpredsjednice Skupštine grada kao odbornica koalicije Pokret za Prijedor.
Predsjednica je Regionalnog odbora Pokreta demokratske akcije i jedan od potpredsjednika politicke partije Pokret demokratske akcije.
Predsjednica je skupštinske Komisije za ravnopravnost polova i član Komisije za Izbor i imenovanje.
Tečno govori njemacki jezik.
Suprug potpredsjednice je je Husein Pašalic,socijalni radnik u penziji a sin Emir Pašalic zivi u Americi i doktor je informatickih nauka.


ŽELJKO ŠKONDRIĆ

ŽELJKO ŠKONDRIĆ

SEKRETAR SKUPŠTINE GRADA PRIJEDORA

052/245-125
052-245-127

Imenovani je rođen 1958. godine u Prijedoru. Po završetku Pravnog fakultata u Banjaluci zapošljava se u Hidrogradnji Sarajevo, gdje je nakon završetka pripravničkog staža imenovan za sekretara radne jedinice Omarska. 1986. godine zasniva radni odnos u Fabrici celuloze i papira "Celpak" na poslovima rukovodioca Odjeljenja za imovinsko pravne poslove, a od 1989. godine je obavljao funkciju kadrovskog direktora u Fabrici celuloze i papira "Celpak" do 1997. godine kada je imenovan za sekretara za Urbanizam i stambeno-komunalne poslove u Skupštini opštine Prijedor, te je kao sekretar bio i član izvršnog odbora Skupštine Opštine. Na Lokalnim izborima koji su održani 1997. godine izabran je za odbornika Skupštine opštine Prijedor na koji je dao ostavku zbog nespojivosti funkcija, odnosno nakon biranja za sekretara sekretarijata za Urbanizam i stambeno-komunalne poslove. Na mjesto Sekretara skupštine opštine je izabran 2003. godine i dalje je biran u mandatima 2004-2008. godina, 2008-2012. godina, 2012-2016. godina i 2016. do maja 2019. godine, kada je razrješen dužnosti sekretara i raspoređen na radno mjesto šefa Odsjeka u Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu, a u decembru 2020. godine imenovan je za v.d.sekretara Skupštine grada Prijedora. Predsjednik je Gradske izborne komisije Prijedor od 2005. godine do danas.


NADLEŽNOSTI

(1) Skupština Grada je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike Grada.

(2) U okviru svog djelokruga, Skupština Grada:
1) donosi statut Grada,
2) donosi odluke i druga opšta akta i daje njihovo autentično tumačenje,
3) donosi budžet,
4) usvaja finansijske izvještaje,
5) donosi planove i programe razvoja Grada, plan lokalnog ekonomskog razvoja, plan investiranja i plan kapitalnih ulaganja,
6) donosi strateške dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
7) donosi program uređenja građevinskog zemljišta,
8) donosi sprovedbene dokumente prostornog uređenja za područje Grada,
9) donosi odluke i druga opšta akta o obavljanju funkcija iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, zdravstva, boračko-invalidske zaštite, civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja, socijalne zaštite, društvene brige o djeci i omladini, informacija, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, privrede, privatnog preduzetništva, poljoprivrede, šumarstva i zaštite životne sredine,
10) donosi odluke o komunalnim taksama i drugim javnim prihodima, kada je ovlašćena zakonom,
11) daje saglasnost na cijenu komunalne usluge,
12) donosi odluke i druga opšta akta o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja i zaštite od požara i vrši druge poslove iz oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa zakonom,
13) donosi odluke o pribavljanju, upravljanju i raspolaganju imovinom Grada,
14) donosi odluku o određivanju naziva ulica, trgova, dijelova naseljenih mjesta i mjesnih zajednica,
15) donosi odluku o proglašenju praznika Grada,
16) donosi odluke o održavanju tradicionalnih manifestacija i obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Grada,
17) donosi odluku o upotrebi simbola Grada,
18) donosi odluku o članstvu Grada u Savezu opština i gradova i o udruživanju u druge saveze i organizacije,
19) odlučuje o uspostavljanju saradnje sa drugim opštinama i gradovima, u skladu sa zakonom,
20) donosi plan korišćenja javnih površina,
21) donosi odluku o proglašenju počasnih građana i uređuje prava i obaveze iz te odluke,
22) donosi odluku o nagradama i priznanjima,
23) bira i razrješava predsjednika Skupštine Grada, potpredsjednika Skupštine Grada, zamjenika Gradonačelnika i članove stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Grada, imenuje i razrješava sekretara Skupštine Grada i načelnika odjeljenja odnosno službe i vrši izbor, imenovanja i razrješenja na drugim pozicijama u skladu sa zakonom,
24) osniva stručnu službu za potrebe Skupštine Grada i njenih radnih tijela,
25) osniva Odbor za žalbe i razmatra izvještaj o radu Odbora,
26) pokreće inicijativu za teritorijalnu promjenu i promjenu naziva Grada i naseljenog mjesta,
27) donosi odluku o zaduženju Grada,
28) usvaja Poslovnik Skupštine Grada,
29 usvaja etički kodeks Skupštine Grada,
30) razmatra godišnji izvještaj o radu Gradonačelnika i zauzima svoj stav,
31) razmatra informacije o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine na području Grada,
32) odlučuje o pokretanju inicijative za opoziv Gradonačelnika, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor Gradonačelnika,
33) razmatra izvještaj Gradonačelnika o radu u organima preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti,
34) odlučuje o raspolaganju kapitalom u preduzećima koja obavljaju komunalne djelatnosti, a koji je u svojini Grada,
35) imenuje i razrješava direktora i upravni odbor ustanove čiji je Grad osnivač ili suosnivač,
36) osniva privredna društva, ustanove i preduzeća komunalnih i drugih djelatnosti za obavljanje poslova od interesa za Grad, kojima upravlja u skladu sa zakonom,
37) raspisuje javni zajam i samodoprinos,
38) raspisuje referendum, u skladu sa zakonom,
39) donosi odluku o osnivanju mjesne zajednice na području Grada,
40) razmatra izvještaje o radu i programe rada privrednih društava, organizacija i ustanova čiji je osnivač Grad,
41) razmatra i odlučuje o građanskim inicijativama, u skladu sa zakonom i
42) vrši i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Skupština Grada ima predsjednika, potpredsjednika i sekretara Skupštine koje bira na period trajanja mandata Skupštine Grada.