Visoko obrazovanje

VISOKO OBRAZOVANJE


Visokoškolsko obrazovanje u gradu Prijedoru stiče se na Rudarskom fakultetu i Visokoj medicinskoj školi. Pored ove dvije javne visokoškolske ustanove u Gradu Prijedoru egzistira i jedna privatna visokoškolska ustanova "Visoka škola za ekonomiju i informatiku".

RUDARSKI FAKULTET PRIJEDOR

Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci je počeo sa radom prije nešto više od 20 godina kao odsjek Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, a od 2009. godine radi kao organizaciona jedinica Univerziteta u Banjoj Luci i jedina je dislocirana organizaciona jedinica iz sjedišta Univerziteta. Rudarski fakultet u Prijedoru je jedini fakultet/visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj (a jedna od dvije u BiH), koja obrazuje kadrove iz oblasti rudarstva i geologije, tj. iz oblasti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, gdje se stvaraju inženjeri sa znanjima i vještinama potrebnim za obavljanje svih visokostručnih poslova iz sektora mineralnih sirovina. Rad Fakulteta se vrši na osnovu Uredbe o uslovima za osnivanje i početak rada visokoškolskih ustanova i o postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova i Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci o organizovanju Rudarskog fakulteta u Prijedoru od 27. marta 2009. godine. Fakultet ima Dozvolu za izvođenje studijskog programa prvog ciklusa Rudarstvo od 12.11.2010. godine, drugog ciklusa studija Rudarsko i geološko inženjerstvo od 31.10.2011. godine, te studijskog programa prvog ciklusa Geološko inženjerstvo od 26.07.2016. godine .
Završetkom studija prvog ciklusa studenti stiču zvanje:
Diplomirani inženjer rudarstva - 240 ECTS
Diplomirani inženjer geologije - 240 ECTS
Završetkom drugog cikusa studenti imaju zvanje:
Master rudarstva - 300 ECTS
Doktorske studije se organizuju još uvijek prema Zakonu o univerzitetu.
Telefon: 052/ 241-660
Adresa: Save Kovačevića bb


JU VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA PRIJEDOR

JU Visoka medicinska škola Prijedor osnovana je Odlukom Vlade Republike Srpske 3. jula 1997. godine. Cilj osnivanja je bio da obrazuje kadrove više, a kasnije i visoke stručne spreme za rad u oblasti zdravstva, fizioterapije, sanitarnog inženjerstva i medicinsko-laboratorijskog inženjerstva. U svom radu škola je imala dva perioda: prvo je postojala kao Viša medicinska škola sve do 2007. godine kada je promijenila status u Visoku medicinsku školu, a u metodologiji nastavnog procesa uspostavljena je tzv. Bolonjska metrika studija i uveden je ECTS-sistem transfera i akumulacije kredit bodova.

Telefon: 052/ 242-383
Adresa: Nikole Pašića 4a
DIREKTOR VISOKE ŠKOLE:
prof. dr Ilija Stijepić
VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU

Ideja osnivanja visoke škole za obrazovanje u oblasti ekonomije, informatike i menadžmenta u Prijedoru ima za cilj da proizvede kadrove koji će na lokalnom i regionalnom nivou biti upotrebljivi u poboljšanju opšte privredne slike grada i regije, na način da budu u stanju da sami stvore svoja radna mjesta time što će se, nakon obrazovanja, usuditi da uđu u preduzetničke aktivnosti koje zahtijevaju upravo ona znanja i vještine koje Visoka škola nudi.
Studij je organizovan u dvije studijske grupe: Ekonomija i menadžment i Informatika, sa sljedećim studijskim programima
- Preduzetnistvo
- Trgovina i marketing
- Finansije i bankarstvo
- Javna uprava
- Poslovna informatika

KONTAKT INFORMACIJE
Ulica mitropolita Petra Zimonjića bb, 79101, Prijedor
telefon: 387 (0)52/241-960 i 387 (0)65/547-999