Socijalna zaštita

SOCIJALNA ZAŠTITA

Grad u oblasti socijalne zaštite ima sljedeće nadležnosti:

- donosi godišnji i srednjoročni program socijalne zaštite na osnovu analize socijalnog stanja stanovnika na svom području;

- donosi odluku o proširenim pravima i druga akta kojima propisuje uslove za ostvarivanje prava i mjera utvrđenih odlukom i programima, obezbjeđuje sredstva za realizaciju prava utvrđenih zakonom i svojim odlukama;

- obezbijeđuje sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite (Odluka o ostvarivanju prava na naknadu troškova sahrane); Pravilnik o dodjeli novčane pomoći iz budžeta Grada Prijedor socijalno ugroženim porodicama sa troje i više djece

- osniva i brine se o radu ustanova socijalne zaštite, vrši koordinaciju aktivnosti socijalne zaštite na području jedinice lokalne samouprave;

- formira radno tijelo za socijalnu zaštitu i obavlja i druge poslove u ostvarivanju ciljeva socijalne zaštite;

- prati socijalne potrebe građana, porodica i pojedinih ugroženih grupa i saglasno njima definiše politiku proširene socijalne zaštite na svom području;

- stvara uslove za kvalitetno pružanje socijalnih usluga građanima: usluge djeci, starijim, onesposobljenim, porodicama sa problemima i drugim socijalno ugroženim licima;

- prati socijalne potrebe građana, obezbijeđuje ravnopravne uslove licima sa invaliditetom, utvrđuje programe poboljšanja kvaliteta života ovih lica, njihovih porodica i drugih ugroženih grupa, definiše politiku proširene socijalne zaštite na području Grada;

- prati i pomaže rad socijalno humanitarnih organizacija i građana u obavljanju humanitarne djelatnosti i

- razvija i druge specifične sadržaje, u skladu sa potrebama i mogućnostima u socijalnoj zaštiti.

Usluge socijalne zaštite stanovnicima grada Prijedora pruža Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Prijedor, kojoj je osnivač Skupština Grada i na koju je Grad prenio javno ovlašćenje za obavljanje ovih usluga.

Grad Prijedor sarađuje sa nevladinim organizacijama, korisničkim udruženjima i privatnim sektorom, što je rezultovalo razvoj specifičnih potreba stanovništva naše lokalne zajednice. U skladu s tim, redovno se vrši kontrola usluga i sastanci sa partnerskim organizacijama, kako bi se unaprijedio kvalitet usluga.

U sprovođenju djelatnosti socijalne zaštite i socijalnog rada Centar vrši javna ovlaštenja: pruža prvu stručnu pomoć građanima, rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i odlukama o proširenim pravima u jedinicama lokalne samouprave, rješava u prvom stepenu o ostvarivanju prava iz oblasti porodično-pravne zaštite i starateljstva, radi na sprovođenju mjera prema maloljetnim licima u krivičnom postupku, pruža socijalne usluge u postupku rješavanja o pravima iz oblasti socijalne zaštite, vrši nadzor nad hraniteljskim porodicama, vodi evidenciju i dokumentaciju o pravima, pruženim uslugama i preduzetim mjerama u okviru svoje djelatnosti i izdaje uvjerenja na osnovu evidencije, te vrši isplatu novčanih sredstava u okviru prava utvrđenih zakonom i drugim propisima i opštim aktima.

U obavljanju navedenih djelatnosti, Centar sarađuje sa drugim javnim organizacijama i ustanovama, organima uprave, udruženjima građana, vjerskim zajednicama, humanitarnim organizacijama, te drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima koji učestvuju u obavljanju djelatnosti socijalne zaštite.

Prihvatna stanica je poseban dio objekta Centra za socijalni rad Prijedor, namijenjen za prihvat i privremeni boravak žrtava porodičnog nasilja, te djece koja se nađu u skitnji ili prosjačenju, najduže do 72 časa, uz 24-časovnu kontrolu stručnih radnika Centra. Stanica je savremeno opremljena, raspolaže sa tri sobe, dnevnim boravkom i trpezarijom, te kupatilom i sanitarnim čvorom.

USTANOVE IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Javna ustanova „Centar za socijalni rad“ Prijedor
Adresa: Oslobodilaca br. 8, 79101 Prijedor
Republika Srpska BiH
Telefon: 387 52 231 967
Faks: 387 52 211 554
< E-mail: > Kontakt e-mail

Gradska organizacija Crveni krst Prijedor
Adresa: Meše Selimovića bb, 79101 Prijedor
Republika Srpska BiH
Telefon: 387 52 231 621
Faks: 387 52 211 101
< E-mail: > Kontakt < e-mail >

Javna ustanova „Dom za stara lica“
Adresa: Prote Mateje Nenadovića bb, 79101 Prijedor
Telefon: 387 52 233 751
Faks: 387 52 211 982
< E-mail: > Kontakt < e-mail >

Javna ustanova „Dom za lica sa invaliditetom“
Adresa: Milana Vrhovca 117, 79000 Prijedor
Telefon: 387 52 232 300
< E-mail: > Kontakt < e-mail >