Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno - ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedor


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno - ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedor
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema upravnog akta

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva
2. Uvjerenje o prebivalištu
2. Fotokopija tekućeg računa,
3. Dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva (kućna lista),
4. Fotokopija mjesečnih odrezaka ličnih primanja podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva (plate, penzije, pomoći za uzdržavanje, naknada sa zavoda za zapošljavanje) ili izjava sa punom materijalnom odgovornošću da ne ostvaruje navedene prihode ni po kom osnovu,
5. Dokaz o nezaposlenosti, ako je podnosilac zahtjeva nezaposleno lice i za članove porodičnog domaćinstva
6. Dokumentacija koja dokazuje navode iz zahtjeva (npr. liječnička dokumentacija, izvod iz matične knjige umrlih, zapisnik nadležnog organa o događaju).

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 I 61/21),
- Zakona o socijalnoj zaštiti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 37/12 i 90/16, 94/19, 42/20 i 36/22) i
- Pravilnik o uslovima, načinu i postupku dodjele novčane pomoći socijalno ugroženim licima iz sredstava budžeta Grada Prijedor ("Službeni glasnik grada Prijedora", broj 1/23 ).

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITETNU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR - MIRKOVIĆ
052/245-195, KANC.: 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
DRAGICA PLAVŠIĆ - STOJANOVIĆ
052/245-193; KANC.: 66, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za zdravsto i socijalnu zaštitu