Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za subvenciju đačkog prevoza


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za subvenciju đačkog prevoza
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP OZS O 8.1.2.42
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 60 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 8 dana od dana prijema akta o odlučivanju

POTREBNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
a) potvrdu o mjestu prebivališta za učenika,
b) kućnu listu,
v) potvrdu srednje škole o redovnom upisu školske godine,
g) potvrdu o mjesečnom iznosu karte sa precizno navedenom kilometražom, izdatu od strane ovlašćenog prevoznika,
d) rješenje nadležnog organa o porodičnoj-ličnoj invalidnini, kojim se dokazuje da je učenik dijete ratnog vojnog invalida, odnosno rješenje nadležnog organa o priznavanju statusa civilne žrtve rata/žrtve ratne torture, kojim se dokazuje da je učenik dijete civilne žrtve rata/žrtve ratne torture,
đ) uvjerenje Zavoda za zapošljavanje RS - filijala Prijedor za nezaposlene članove domaćinstva ili uvjerenje Poreske uprave RS - PJ Prijedor o ostvarenim oporezivim prihodima za posljednja tri mjeseca,
e) uvjerenje nadležnog organa o ostvarivanju prava iz socijalne zaštite,
ž) uvjerenje nadležnog organa o samostalnom vršenju roditeljske dužnosti (za samohranog roditelja),
z) uvjerenje nadležnog organa da je učenik dijete bez roditeljskog staranja,
i) dokaz o pokrenutom postupku utvrđivanja obaveze izdržavanja djeteta od strane roditelja ili dokaz o pokrenutom postupku izvršenja sudske presude u dijelu izdržavanja(za samostalnog izdržavaoca),
j) uvjerenje nadležnog organa kojim se dokazuje da je učenik osoba sa invaliditetom i/ili korisnik prava na njegu i pomoć drugog lica i
k) fotokopiju prednje strane kartice tekućeg računa.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18),
- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21),
- Pravilnik o subvenciji troškova đačkog prevoza ("Službeni glasnik Grada Prijedor",broj: 17/23),
- Odluka o subvenciji đačkog prevoza u visini od 20% od iznosa mjesečne karte za prvo polugodište školske 2023./2024. godine (Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 17/23).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
- Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska,
- Po potrebi kontaktira stranke i druga zainteresovana lica radi utvrđivanja činjeničnog stanja,
- Izrađuje prijedlog upravnog akta i dostavlja ga Načelniku odjeljenja,
- Dostavljanje upravnog akta stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELJENJE ZA OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I PRONATALITENU I DEMOGRAFSKU POLITIKU
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
OLIVERA BRDAR-MIRKOVIĆ
052/245-195, KANCELARIJA 64, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu i demografsku politiku
JADRANKA DESNICA
052/245-133, KANCELARIJA 67, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za stipendije, učenički i studentski standard