Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno dijete (FOND ZA NATALITET)


NAZIV POSTUPKA: Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno dijete (FOND ZA NATALITET)
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za društvene djelatnosti
ŠIFRA ZAHTJEVA:
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 30 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Lična karta podnosioca zahtjeva
2. Uvjerenje o prebivalištu/boravištu sa podacima o svim adresama koje se vode u evidenciji prebivališta/boravišta podnosioca zahtjeva
3. Rodni list novorođenog djeteta;
4. Rodne listove ostale djece,
5. Dokaz o starateljstvu nad novorođenim djetetom - isti dostavlja samo zakonski staratelj),
6. Tekući račun podnosioca zahtjeva

PRAVNI OSNOV
- Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 13/02, 87/07, 50/10)
- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16)
- Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 106/09 i 44/15)
- Pravilnik o raspodjeli sredstava za podršku pronatalitetnoj politici grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj 13/18).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost zahtjeva, u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave.
3. Izrađuje zapisnik.
4. Dostavlja prijedlog zapisnika Gradonačelniku Prijedora na osnovu kojeg se izdaje zaključak i upućuje stranci.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 3. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-195

ODGOVORNA OSOBA
MONjA KASALOVIĆ
052/245-195, KANC.:67, RADNO MJESTO: Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
ZORICA BILBIJA
052/245-136, KANC.:66, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za zdravstvo i socijalna pitanja