Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Građevinska i upotrebna dozvola


NAZIV POSTUPKA: Građevinska i upotrebna dozvola
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 7.5.1 GUD
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE: 15 dana, od dana kompletno podnesenog zahtjeva
PRAVO NA ŽALBU: 15 dana od dana prijema rješenja

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Obavjest Odjeljenja o postupku legalizacije,
2. Lokacijski uslovi (individualni stambeni i stambeno-poslovni objekti BP manje od 400 m2 koji se grade na području koje nije pokriveno sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja),
3. Dokaz o imovinsko-pravnim odnosima (izvod iz javne evidencije o nepokretnostima, ugovor ili odluka nadležnog organa pogodna kao osnov za sticanje vlasništva ili prava građenja u korist investitora; za građenje na građ.zemljištu u vlasništvu više lica - ugovor o međusobnim odnosima investitora i svih suvlasnika zemljišta zaključen u skladu sa posebnim zakonom; za izvođenje radova na objektu u vlasništvu više lica - izvod iz javne evidencije i ugovor o zaključen u skladu sa posebnim zakonom),
4. Građevinsku dozvolu, ako je takva bila izdata,
5. Geodetski snimak situacije stvarno izvedenog stanja bespravno izgrađenog objekta izrađenog od ovlašćenog lica za poslove premjera i katastra nepokretnosti i kopije katastarskog plana,
6. Glavni projekat u dva primjerka - arhitektonska faza (izrađen od strane ovlaštene ustanove),
7. Zapisnik o izvršenom vještačenju o tehničkoj ispravnosti, mehaničkoj otpornosti, stabilnosti i kvalitetu građenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta koji je sačinilo pravno lice koje ima licencu za izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili građenje objekata,
8. Ekološka dozvola, ako je potrebna ili rješenje o odobravanju studije uticaja na životnu sredinu u skladu sa propisima o zaštiti životne sredine,
9. Druge dokaze određene posebnim zakonima (poljoprivredna saglasnost, protivpožarna saglasnost, vodoprivredna saglasnost, saglasnost JP "Putevi RS" i sl.),
10. Rješenje o utvrđivanju visine naknade za uređenje gradskog građ.zemljišta, jednokratne rente i/ili naknade za legalizaciju, te dokaz o uplati utvrđenog iznosa naknada, odnosno ugovor o načinu izmirenja ovih obaveza,
11. Dokaz o izmirenoj naknadi za finansiranje poslova premjera i uspostavljanja katastra nepokretnosti i
12. Administrativna gradska taksa.

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- individualni stambeni objekti BGP do 400 m2 = 2 KM i
- individualni stambeno-poslovni objekti BGP do 400 m2 = 200 KM

ADMINISTRATIVNA GRADSKA TAKSA
- markica ili na račun javnih prihoda: 562 007 0000417349,
- opština: 074,
- vrsta prihoda: 722131,
- budžetska organizacija: 9999999.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik RS", broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19),
- Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ("Sl. glasnik Republike Srpske" br. 62/18, 93/22),
- Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 13/02, 87/07, 50/10, 66/18),
- Odluka o gradskim administrativnim taksama, prečišćeni tekst ("Sl. glasnik Grada Prijedor" 6/19, 8/21) i
- Pravilnik o sadržaju i kontroli tehničke dokumentacije (Službeni glasnik RS, broj 101/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjera kompletnosti zahtjeva, a u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca zahtjeva o eventualnoj dopuni podneska.
2. Po potrebi saslušava stranke i druga zainteresovana lica i vodi usmene rasprave
3. Vodi aktivnosti na provjeri kompletnosti tehničke dokumentacije i njenoj usklađenosti sa lokacijskim uslovima i da li je istu izradilo ovlašteno lice
4. Ovjerava tehničku dokumentaciju
5. Izrađuje upravni akt
6. Dostavlja stranci ovjerenu tehničku dokumentaciju i upravni akt.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa:Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
NIKOLINA ŠARIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove
RADENKO VUKOVIĆ,
052/245-168, KANC.: 49, RADNO MJESTO:Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove