Osnovni podaci o postupku

OSNOVNI PODACI O POSTUPKU

PREUZMITE OBRAZAC: Prijedlog za plansko rješenje


NAZIV POSTUPKA: Prijedlog za plansko rješenje
ORGANIZACIONA JEDINICA: Odjeljenje za prostorno uređenje
ŠIFRA ZAHTJEVA: GP PU 8.2.1 1
PREDAJA ZAHTJEVA: Šalter sala Gradske uprave – prijem podnesaka, ePisarnica
ROK ZA IZDAVANJE:
PRAVO NA ŽALBU:

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV
1. Dokaz o pravu vlasništva ili korištenja zemljišta i objekata,
2. Kopija katastarskog plana za zemljište za koje se daje prijedlog i
3. Raspoloživa urbanističko-tehnička i druga dokumentacija.

PRAVNI OSNOV
- Zakon o uređenju prostora i građenju ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj 40/13, 106/15, 3/16, 84/19) i
- Pravilnik o načinu izrade, sadržaju i formiranju dokumenta prostornog uređenja ("Sl. glasnik RS", broj 69/13).

OPIS POSTUPKA
Voditelj postupka u skladu sa zakonom preduzima potrebne radnje:
1. Provjerava kompletnost prijedloga za plansko rješenje i u slučaju nekompletnosti obavještava podnosioca o eventualnoj dopuni prijedloga.
2. Po potrebi saslušava podnosioca prijedloga za plansko rješenje ili ga kontaktira putem telefona.
3. Dostavlja podnosiocu prijedloga obavijest o daljim aktivnostima na izradi dokumenta prostornog uređenja.
4. Dostavlja prijedlog za plansko rješenje izabranom nosiocu izrade dokumenta prostornog uređenja.

ORGANIZACIONA JEDINICA
ODJELjENjE ZA PROSTORNO UREĐENjE
Adresa: Trg oslobođenja 1, 79102 Prijedor, 2. sprat zgrade Gradske uprave
Elektronska pošta: < e-mail >
Telefon: 052/245-170

ODGOVORNA OSOBA
VLADANA PECALj
052/245-176, KANC.:55, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za poslove pripreme dokumentacije i koordinacije na realizaciji strateških i drugih projekata od značaja za Grad
JELENA RADONJIĆ
052/245-175, KANC.:52, RADNO MJESTO: Samostalni stručni saradnik za poslove prostornog planiranja i urbanizma